V: Der er styr på il­le­ga­le ind­van­dre­re

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

SAM­RÅD Da den mid­ler­ti­di­ge græn­se­kon­trol ved den dansk- ty­ske græn­se blev ind­ført 4. ja­nu­ar, var må­let fra re­ge­rin­gen klart: Det hand­le­de om at und­gå ka­o­ti­ske til­stan­de og en op­hob­ning af il­le­ga­le ind­van­dre­re på f. eks. Kø­ben­havns Ho­ved­ba­ne­gård. Det går godt på beg­ge fron­ter. Det er i hvert fald mel­din­gen tirs­dag af­ten fra ud­læn­din­geog in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg ( V) samt ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind ( V).

De to mi­ni­stre var ind­kaldt til åbent sam­råd i Ud­læn­din­ge-, In­te­gra­tions- og Bo­li­g­ud­val­get i Fol­ke­tin­get, hvor Dansk Fol­ke­par­ti og So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne stil­le­de spørgs­mål til em­net.

» Vi har, i mod­sæt­ning til al­le mu­li­ge an­dre lan­de, væ­ret forskå­net for det, vi har set i Köln og i Mal­mø, « si­ger Pind med hen­vis­ning til vold­som­me epi­so­der i Tys­kland og Sve­ri­ge, hvor sto­re grup­per ind­van­dre­re blandt an­det har over­fal­det og foru­lem­pet kvin­der. Styr på il­le­gal ind­van­dring So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes Mat­ti­as Tes­faye me­ner blandt an­det, at re­ge­rin­gen ik­ke har styr på, hvor man­ge il­le­ga­le ind­van­dre­re, der er i lan­det.

Men po­li­ti­et, Ar­bejds­til­sy­net og Skat hol­der nø­je øje, for­sik­rer In­ger Støj­berg.

» Så jeg er ik­ke enig i, at der ik­ke hol­des nok øje med det her. Tværtimod. Det er en ind­sats, der he­le ti­den er stor fo­kus på, og om mu­ligt skal der væ­re end­nu me­re fo­kus på det, for det her må ik­ke ud­vik­le sig, « si­ger mi­ni­ste­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.