Bill Cos­by går ef­ter at få se­xsag af­vist

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

Bill Cos­bys ad­vo­ka­ter vil un­der et rets­mø­de i by­en Nor­ri­stown i Penn­sylva­nia be­de dom­me­ren om at drop­pe an­kla­ger­ne mod den ame­ri­kan­ske ko­mi­ker for et seksu­elt over­greb i 2004.

For­svar­sad­vo­ka­ter­ne me­ner, at sa­gen går imod en 10 år gam­mel mundt­lig af­ta­le med den of­fent­li­ge an­kla­ger om, at Cos­by ik­ke vil bli­ve an­kla­get for et for­modet over­greb mod kvin­den An­drea Con­stand.

Bill Cos­by blev i de­cem­ber sig­tet i den 12 år gam­le sag, der blev rejst, umid­del­bart før den vil­le væ­re fal­det for for­æl­del­ses­fri­sten.

I sa­gen har det for­mode­de of­fer for­kla­ret, at Bill Cos­by in­vi­te­re­de hen­de på mid­dag i sit hjem. Her fik hun pil­ler og vin, som gjor­de hen­de ’ pa­ra­ly­se­ret’, hvor­ef­ter ko­mi­ke­ren an­gi­ve­ligt for­greb sig på hen­de.

I 2005 meld­te An­drea Con­stand Bill Cos­by til po­li­ti­et for over­gre­bet. Men ef­ter­forsk­nin­gen før­te ik­ke til en sig­tel­se, og året ef­ter ind­gik de to et for­lig i en ci­vil rets­sag. 10 år se­ne­re blev rets­do­ku­men­ter fra sa­gen of­fent­lig­gjort for før­ste gang. Det har ført til, at fle­re end 50 kvin­der si­den er stå­et frem med an­kla­ger mod Cos­by om seksu­el­le over­greb, li­ge­som ef­ter­forsk­nin­gen af sa­gen fra 2004 blev gen­op­ta­get. LØS­NIN­GER til op­ga­ver si­de 26: Nem: 17, Mel­lem: 6, Svær: 99

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.