Det rig­ti­ge sted for Ke­vin

BT - - MAGNUSSEN I FORMEL 1 - LIV­SER­FA­RING

Når Ke­vin Magnus­sen se­ne­re i dag bli­ver præ­sen­te­ret som en af Re­naults For­mel 1- kø­re­re til den kom­men­de sæ­son, kig­ger han fremad mod en ene­stå­en­de chan­ce, men sam­ti­dig afslører baks­pej­let og­så et svært 2015, som kul­mi­ne­re­de med en fy­ring på den dan­ske ra­cer­kø­rers fød­sels­dag i ok­to­ber.

Mod­gan­gen be­hø­ver dog ik­ke kun at væ­re skidt for Ke­vin Magnus­sen, me­ner mo­tor­sport­s­eks­per­ten på TV3+, Jo­hn Ni­el­sen.

» Selv­føl­ge­lig var det et knæk for Ke­vin, men jeg er sik­ker på, vi får en end­nu stær­ke­re ud­ga­ve af ham at se. En me­re må­l­ret­tet ra­cer­kø­rer, som psy­kisk og­så har ud­vik­let sig til det end­nu bed­re. Ke­vin har ik­ke mi­stet sit ta­lent. Det be­sid­der han sta­dig­væk eft er den her hår­de pe­ri­o­de, så nu gæl­der det ba­re om at rej­se sig igen. Det ved han godt, og det er jeg sik­ker på, at han gør, « si­ger Jo­hn Ni­el­sen. Smer­te­fuld de­gra­de­ring For­in­den fy­rin­gen var gå­et en pe­ri­o­de i re­ser­verol­len for McLa­rens første­kø­re­re, Fer­nan­do Alonso og Jen­son But­ton. Sidst­nævn­te var Magnus­sens team­kol­le­ga i 2014- sæ­so­nen, da Magnus­sen de­bu­te­re­de i For­mel 1, men bri­ten blev fo­re­truk­ket på be­kost­ning af dan­ske­ren. Det gjor­de ondt, er­kend­te Magnus­sen sid­ste år i et in­ter­view med BT.

» Li­ge si­den jeg var lil­le, har jeg kørt et el­ler an­det, og der var al­tid et nyt løb at se frem til. Jeg har al­tid le­vet mit liv på den må­de – he­le ti­den glæ­det mig til et el­ler an­det. Der­for var det sinds­sygt Mens McLa­ren og tea­mets mo­tor­part­ner, Hon­da, lig­ner et team i frit fald, gør Re­nault co­me­ba­ck i For­mel 1 med fri­ske am­bi­tio­ner. I mi­ne øj­ne er Magnus­sen skift et fra et team på en ned­t­ur, in­gen ved, hvor en­der, til et team, der er på vej op MENS MCLA­REN OG tea­mets mo­tor­part­ner, Hon­da, lig­ner et team i frit fald, gør Re­nault co­me­ba­ck i For­mel 1 med fri­ske am­bi­tio­ner. I mi­ne øj­ne er Magnus­sen skift et fra et team på en ned­t­ur, in­gen ved, hvor en­der, til et team, der er på vej op. Re­nault er i gang med en genop­byg­nings­fa­se, og her pas­ser Ke­vin Magnus­sen per­fekt ind. Han er med sit ta­lent og sin al­der man­den, det nye team kan op­byg­ges om­kring.

En­de­lig er der dét med team­kam­me­ra­ter­ne. Det er ham, man bli­ver må­lt op imod i For­mel 1, for kun han har det sam­me ma­te­ri­el. Magnus­sen var som sagt hur­ti­ge­re end But­ton al­le­re­de i 2014, og på sigt tror jeg så­mænd og­så, dan­ske­ren kun­ne kø­re fra Fer­nan­do Alonso. Men vi ta­ler om to snu, æl­dre her­rer, der ale­ne på grund af de­res er­fa­ring kun­ne sæt­te Magnus­sen på plads.

Hos Re­nault får Magnus­sen i 2016 Jo­ly­on Pal­mer som team­kam­me­rat. Eng­læn­de­ren er æl­dre, lang­som­me­re og min­dre er­fa­ren end dan­ske­ren. Det be­ty­der, at Ke­vin Magnus­sen bli­ver første­kø­rer.

nd­nu en un­der­streg­ning af, at Re­nault er det helt rig­ti­ge sted for K- Mag! Jeg er sik­ker på, vi får en end­nu stær­ke­re ud­ga­ve af ham at se. En me­re må­l­ret­tet ra­cer­kø­rer, som psy­kisk og­så har ud­vik­let sig til det end­nu bed­re mær­ke­ligt ik­ke at vi­de, hvor­når det næ­ste ra­ce kom. Jeg har jo al­tid tænkt på næ­ste løb, så det var en mær­ke­lig si­tu­a­tion, « sag­de Ke­vin Magnus­sen.

I sam­me in­ter­view sag­de Ke­vin Magnus­sen det sam­me som Jo­hn Ni­el­sen - at mod­gan­gen har styr­ket ham.

» Jeg ved ik­ke, om jeg lær­te no­get af det, men jeg fø­ler, at jeg er ble­vet stær­ke­re af at skul­le for­hol­de mig til den­ne her nye vir­ke­lig­hed. At kun­ne be­hol­de tro­en på, at jeg sta­dig kan bli­ve ver­dens­me­ster i For­mel 1. Det er klart, at jeg i be­gyn­del­sen af året tænk­te over, om For­mel 1- drøm­men var slut. Men ik­ke ret lang tid eft er kom tro­en til­ba­ge, og så tænk­te jeg: ’ Fan­de­me nej – det er ik­ke for­bi’. Jeg kan sta­dig, « sag­de Ke­vin Magnus­sen. Fal­det i hak Tro­en kom til­ba­ge halvvejs gen­nem sæ­so­nen, og lang­somt be­gynd­te nye mu­lig­he­der at dukke frem. I lø­bet af de se­ne­ste må­ne­der har der væ­ret man­ge spe­ku­la­tio­ner om Magnus­sens frem­tid, og nu ser det he­le så en­de­lig ud til at væ­re fal­det i hak med en plads i Re­naults fran­ske team.

» Jeg SKAL til­ba­ge, « lød det fra ra­cer­kø­re­ren i in­ter­viewet med BT, og det kom han så.

Må­ske stær­ke­re end no­gen­sin­de tid­li­ge­re i sin snart man­ge­åri­ge kar­ri­e­re i mo­tor­spor­tens ver­den.

VI VAR AL­LE sam­men be­gej­stre­de, da Ke­vin Magnus­sen skrev 2014- kon­trakt med McLa­ren. Men de sid­ste to år har un­der­stre­get, at det en­gel­ske team er mile­vidt fra for­dums styr­ke. Der­for er jeg slet ik­ke i tvivl om, at Magnus­sens skift til Re­nault er det bed­ste, der kun­ne ske for hans kar­ri­e­re.

Ke­vin Magnus­sen hånd­te­re­de skils­mis­sen fra McLa­ren mo­dent og ci­vi­li­se­ret, men det sam­me kan ik­ke si­ges om team­chef Ron Den­nis. At han med­del­te dan­ske­ren, at sa­m­ar­bej­det op­hør­te via sin sekretær ( på Magnus­sens fød­sels­dag), var ba­re man­gel på stil. Men at han og­så skul­le svi­ne dan­ske­ren til i for­bin­del­se med sin be­røm­te/ be­ryg­te­de pres­se- bri­e­fi ng ved 2015- fi na­len i Abu Dha­bi, var de­ci­de­ret ond­skabs­fuldt. På det tids­punkt hang Magnus­sens For­mel 1- frem­tid i en me­get tynd tråd, og det ene­ste, han ik­ke hav­de brug for, var en ufortjent sva­da om ik­ke at le­ve op til for­vent­nin­ger­ne.

Den­nis er se­ne­re kom­met med en halv­for­kø­let und­skyld­ning, men der er in­gen tvivl. Ron Den­nis var ik­ke ( læn­ge­re) den rig­ti­ge chef for K- Mag. HOS RE­NAULT ER det helt an­der­le­des. Her VIL den nye le­del­se dan­ske­ren – i så høj grad, at de har op­gi­vet de 350 mil­li­o­ner kro­ner, Pa­stor Mal­do­na­do må­ske og må­ske ik­ke kun­ne med­brin­ge. Hos Re­nault hu­sker man dan­ske­ren fra den over­leg­ne Wor­ld Se­ri­e­ti­tel i 2013. Og Re­nault­bos­ser­ne fo­ku­se­rer på det ene­ste, der for al­vor be­tød no­get i Magnus­sens 2014- sæ­son hos McLa­ren: At han i gen­nem­snit var om­ring to tien­de­de­le se­kund hur­ti­ge­re end Jen­son But­ton i kva­li­fi ka­tio­ner­ne.

På det rent sport­s­li­ge plan er der hel­ler in­gen tvivl om, at Re­nault er en bed­re løs­ning end McLa­ren. OK – det en­gel­ske team er sta­dig det næst­mest vin­den­de i For­mel 1- hi­sto­ri­en, men den se­ne­ste gran­prix- sejr kom til­ba­ge i 2012. Fak­tisk har McLa­ren kun haft én kø­rer på sej­rs­skam­len i de se­ne­ste tre år. Hvis team­chef Ron Den­nis skul­le ha­ve glemt nav­net, kan jeg da li­ge hjæl­pe ham: Kæ­re Ron – han hed Ke­vin Magnus­sen. Du ved – ham, der ik­ke le­ve­de op til for­vent­nin­ger­ne. Ham, der ’ kun’ blev num­mer to i sit al­ler­før­ste grand­prix.

BTs F1- KOR­RE­SPON­DENT

Klok­ken 13.00 bli­ver Ke­vin Magnus­sen præ­sen­te­ret som Re­naults nye For­mel 1- kø­rer på et pres­se­mø­de på Re­nault Te­ch­no Cen­ter i den fran­ske ho­ved­stad Pa­ris, men det er først i sid­ste ti­me, at plad­sen til­sy­ne­la­den­de er til­fal­det Ke­vin Magnus­sen.

Egent­lig så det ud til, at Pa­stor Mal­do­na­do skul­le ha­ve sæ­det ved si­den af de­butan­ten Jo­ly­on Pal­mer, men på grund af en kon­fl ikt med Mal­do­na­dos per­son­li­ge sponsor, det ve­nezu­elan­ske olie- og gas­sel­skab PDVSA, end­te sa­m­ar­bej­det med ik­ke at bli­ve til no­get. An­gi­ve­ligt kun­ne sel­ska­bet ik­ke op­fyl­de de øko­no­mi­ske for­plig­tel­ser, og det ba­ne­de vej­en for Ke­vin Magnus­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.