Jac Nel­le­mann: For­søg­te at star­te dansk F1- team

BT - - MAGNUSSEN I FORMEL 1 -

Født: Før­ste Grand Prix: Grand Prix: alt: Bed­ste re­sul­tat: I dag:

Team:

Sid­ste Grand Prix i

JAC NEL­LE­MANN SCORE­DE Født: Team:

Før­ste Grand Prix: Sid­ste Grand Prix: Grand Prix i alt: Bed­ste re­sul­tat: Idag:

1960er­ne sin kar­ri­e­re på Roskil­de Ring i en Vol­vo Ama­zon. Han blev i be­gyn­del­sen af 1970er­ne den før­ste dan­sker, der sat­se­de på en in­ter­na­tio­nal ra­cer­kar­ri­e­re. Han bo­sat­te sig i Eng­land og kæm­pe­de via For­mel 2 og For­mel 5000 sig frem til en For­mel 1- chan­ce i Wil­li­ams- tea­met i 1974. Wil­li­ams var den­gang det mind­ste og fat­tig­ste team i fel­tet, og dan­ske­ren skul­le de­le en bil med hol­læn­de­ren Gi­js van Len­nep. Bel­søs før­ste løb kom i Syd­afri­ka, hvor kob­lin­gen brænd­te sam­men al­le­re­de på start­stre­gen, og han har sta­dig tea­met mistænkt for at ha­ve sa­bo­te­ret bi­len. Ved at la­de ham ud­gå i star­ten, op­fyld­te Wil­li­ams for­plig­tel­ser­ne over for ar­ran­gø­rer og sponso­rer, uden der blev slidt unø­digt på bi­len. Ved Bel­søs næ­ste løb i Spa­ni­en næg­te­de team­che­fen ham de op­ti­ma­le dæk, og han kun­ne ik­ke kva­li­fi­ce­re sig. Her­ef­ter fik han en god ot­ten­de­plads i Sve­ri­ges Grand Prix, men da han hel­ler ik­ke fik de rig­ti­ge dæk i Eng­land, slut­te­de sa­m­ar­bej­det med Wil­li­ams – og der­med Dan­marks før­ste For­mel 1- kar­ri­e­re – i et kæm­pe skæn­de­ri. 27. au­gust 1942. Wil­li­ams.

Sve­ri­ge 1973. Eng­land 1974. 2 ( ik­ke kva­li­fi­ce­ret: 3).

Ot­ten­de­plads. Tom Bel­sø bor sta­dig i Eng­land. For få år si­den solg­te han sit livs­værk, Bel­sø Ce­re­als, der le­ve­rer müs­li til blandt an­dre Net­to og Bil­ka.

i 1970er­ne stær­ke re­sul­ta­ter i For­mel 3, og i 1976 le­je­de han en ud­ran­ge­ret Brabham- Ford hos RAM til det sven­ske grand­prix i Anderstorp. Rent- a- ra­cer tea­met RAM var li­ge­som dan­ske­ren ny­be­gyn­de­re i For­mel 1, og selv­om han kæm­pe­de her­oisk, for­må­e­de Nel­le­mann ik­ke at kva­li­fi­ce­re sig til start. Han hav­de dog få­et så me­get smag for For­mel 1, at han be­slut­te­de sig for at op­ret­te sit eget team til 1977- sæ­so­nen. Han in­ve­ste­re­de i en Pen­ske- ra­cer, le­je­de en mo­tor, og så var Grand Prix Ra­cing Den­mark klar til en se­rie ud­valg­te løb. Men net­op som jag­ten på de nød­ven­di­ge sponso­rer skul­le ind­le­des, ud­brød der en lang­va­rig avis­strej­ke i Dan­mark, og uden me­di­e­dæk­ning var det umu­ligt at fin­de pen­ge­ne til For­mel 1- debuten. For­mel 1- drøm­men måt­te op­gi­ves, og Nel­le­mann ind­led­te i ste­det en suc­ces­rig kar­ri­e­re som for­ret­nings­mand. Han star­te­de Den Blå Avis og over­tog si­den fa­mi­lie­fir­ma­et Nel­le­mann A/ S. 19. april 1944. RAM- Brab

Sve­ri­ge 1976. Sve­ri­ge 1976. 0 ( ik­ke kva­li­fi­ce­ret: 1).

0. Jac Nel­le­mann ejer i dag Nel­le­man­n­kon­cer­nen, der blandt an­det im­por­te­rer KIA i Dan­mark. Han er og­så ar­ran­gør af Co­pen­ha­gen Hi­sto­ric Grand Prix.

ham.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.