Ni­co­las Kiesa: Fem løb for Mi­nar­di i 2003

BT - - MAGNUSSEN I FORMEL 1 -

Født:

NI­CO­LAS KIESA KØR­TE Født: Team: Før­ste Grand Prix: Sid­ste Grand Prix: Grand Prix i alt: Bed­ste re­sul­tat: Idag:

Jan Magnus­sen var Ke­vin kun et par år gam­mel, da han før­ste gang blev slup­pet løs i en go­kart. Talentet var ty­de­lig­vis gå­et i arv, og Magnus­sen jr. blev al­le­re­de som te­e­na­ger ind­lem­met i McLa­rens ta­lentsko­le. Han var hur­tigst af samt­li­ge kø­re­re i sin før­ste For­mel 1- test for tea­met i 2012, og da han året ef­ter do­mi­ne­re­de Re­nault Wor­ld- se­ri­en, valg­te McLa­ren at ryk­ke ham op som Jen­son But­tons team­kam­me­rat i For­mel 1- VM 2014. Her de­bu­te­re­de han med en sen­sa­tio­nel an­den­plads i Au­stra­li­ens Grand Prix, og set over he­le sæ­so­nen var han i gen­nem­snit et par tien­de­de­le se­kun­der hur­ti­ge­re end den er­far­ne eng­læn­der un­der kva­li­fi­ka­tio-

stod i kø ef­ter Jan Magnus­sen i 1994. Den un­ge dan­sker do­mi­ne­re­de det bri­ti­ske For­mel 3- mester­skab som in­gen an­dre – in­klu­si­ve Ayr­ton Senna – før ham. Wil­li­ams og Be­net­ton, der kæm­pe­de om VM i 1994, var beg­ge in­ter­es­se­re­de i Magnus­sen, men han valg­te McLa­ren. Her var han re­ser­ve­kø­rer i 199496 og fik et en­kelt løb som stand- in for den syg­doms­ram­te første­kø­rer Mi­ka Hak­ki­nen i 1995. Da McLa­ren hel­ler ik­ke hav­de et fast sæ­de til ham i 1997, skif­te­de han til det nye Stewart- Ford team og blev ef­ter­føl­gen­de kri­ti­se­ret skar­pt af McLa­ren- boss Ron Den­nis. Hos Stewart blev Magnus­sen team­kam­me­rat med er­far­ne Ru­bens Bar­ri­chel­lo, og da det nye team ik­ke kun­ne le­ve­re to nen. Al­li­ge­vel blev han sat ud på McLa­rens re­ser­ve­bænk, da Fer­nan­do Alonso skrev 2015- kon­trakt med tea­met. Da der hel­ler ik­ke var ud­sigt til fast ra­cer- ar­bej­de hos McLa­ren i 2016, blev sa­m­ar­bej­det op­hæ­vet, og Magnus­sens For­mel 1- frem­tid hang læn­ge i en me­get tynd tråd. Men nu er han til­ba­ge hos Re­nault, og Ke­vin Magnus­sens For­mel 1- kar­ri­e­re 2,0 ser end­nu me­re loven­de ud end den før­ste. 5. ok­to­ber 1992. McLa­ren. Au­stra­li­en 2014. ( indtil vi­de­re):

Au­stra­li­en 2015.

An­den­plads. kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge bi­ler, fo­ku­se­re­de man på bra­si­li­a­ne­ren. Magnus­sen blev me­re og me­re fru­stre­ret, og hans kør­sel bar præg af det. Han score­de Dan­marks før­ste For­mel 1- po­int med en hel­dig sjet­te­plads i Ca­na­das Grand Prix 1998, men blev fy­ret få da­ge se­ne­re.

4. juli 1973. Stewart. McLa­ren,

Pa­ci­fic 1995. Ca­na­da 1998. 25.

Sjet­te­plads. Jan Magnus­sen kø­rer i dag for GMs Cor­vet­te- team i sport­s­vogns- ra­cing. Han del­ta­ger og­så i det dan­ske DTC- mester­skab.

20.

i 2002- 03 i den da­væ­ren­de For­mel 3000, der var klas­sen li­ge un­der For­mel 1. Med sej­ren i Mo­na­cos For­mel 3000 Grand Prix 2003 blev han in­ter­es­sant i For­mel 1- sam­men­hæng, og da Mi­nar­di mang­le­de en kø­rer midt på sæ­so­nen, køb­te dan­ske­rens sponso­rer ham ind i det lil­le team. Han kør­te sæ­so­nens fem sid­ste løb som team­kam­me­rat til den er­far­ne hol­læn­der Jos Ver­stap­pen, der er far til 2015- sæ­so­nens te­e­na­ge- sen­sa­tion, Max Ver­stap­pen. Mi­nar­di hav­de 2003- sæ­so­nens sva­ge­ste bil, og Kiesa til­brag­te ik­ke over­ra­sken­de sin kortva­ri­ge For­mel 1- kar­ri­e­re ba­gerst i fel­tet. Han im­po­ne­re­de ved Fem dan­ske­re har te­stet for of­fi­ci­el­le For­mel 1- team, men har al­drig kørt løb:

i 1974.

Lo­tus i 2013.

Te­ste­de for En­sign

Te­ste­de for Re­nault i 1983.

Te­ste­de for Zaks­pe­ed i 1986 og for Sau­ber i 1994.

Te­ste­de for Mi­nar­di i 1997, for BAR- Tyr­rell i 1998 og for Wil­li­ams i 1999.

Te­ste­de for at gen­nem­fø­re al­le løb, og i 2005 fik han en ny chan­ce, da han kør­te syv fre­dagstræ­nin­ger for Jor­dan- Toy­o­ta. Sa­m­ar­bej­det før­te dog ik­ke til en fast af­ta­le, og ef­ter et par sæ­so­ner i sports- og stan­dard­vog­ne slut­te­de Kiesa sin ak­ti­ve kar­ri­e­re. 3. marts 1978. Mi­nar­di. Tys­kland 2003. Ja­pan 2003. 5.

11.- plads. Ni­co­las Kiesa er stu­di­e­eks­pert ved TV3s For­mel 1- trans­mis­sio­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.