Fi­re til­talt for ter­ror- hjælp

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

RETS­SAG

Iføl­ge an­kla­ge­skrift et, som BT har få­et ak­tind­sigt i, har de bl. a. for­sy­net Omar El- Hus­se­in med 9 mm og 7.65 mm am­mu­ni­tion, som den 22- åri­ge ter­r­o­rist an­vend­te un­der sky­de­ri­et ved sy­na­go­gen, hvor vag­ten Dan Uzan blev dræbt og to po­li­ti­mænd sår­et. Be­ta­le for net­café- be­søg De sør­ge­de iføl­ge til­ta­len og­så for, at Omar El- Hus­se­in fi k ad­gang til en be­talt com­pu­ter på in­ter­netcaféen Power­play på Nør­re­bro­ga­de i Kø­ben­havn eft er det før­ste at­ten­tat, hvor han et sted mel­lem klok­ken 21.16 og klok­ken 22.15 den 14. fe­bru­ar søg­te eft er sit næ­ste mål, ’ hvor­ved han fandt frem til sy­na­go­gen’, som det hed­der i an­kla­ge­skrift et.

De un­ge mænd for­sy­ne­de og­så Omar El- Hus­se­in med en hæt­te­trø­je og køb­te ham en skul­derta­ske iføl­ge ankla­gen - beg­ge de­le var han iført, da han kort eft er mid­nat gik til an­greb på sy­na­go­gen i Krystal­ga­de i Kø­ben­havn.

Hjæl­per­ne trå­d­te iføl­ge po­li­ti­et til i tids­rum­met mel­lem klok­ken 16.15 og 00.40 i om­rå­det om­kring Mjøl­ner­par­ken på Nør­re­bro og på net­caféen Power­play på Nør­re­bro­ga­de.

Net­op i Mjøl­ner­par­ken blev Omar El- Hus­se­in fan­get på vi­deo­over­våg- nin­gen i en op­gang, hvor han an­gi­ve­ligt skift ede tøj. Og al­le­re­de da­gen ef­ter ter­r­or­an­gre­bet ransa­ge­de po­li­ti­et den om­tal­te net­café.

Den yng­ste til­tal­te i sa­gen, en 20- årig, er sam­men med en 26- årig des­u­den til­talt for at ha­ve bort­skaf­fet en ful­dau­to­ma­tisk mi­li­tær­riff el ved Mjøl­ner­par­ken eft er aft ale med Omar El- Hus­se­in. Et vå­ben, som iføl­ge po­li­ti­et blev an­vendt ved Kr­udt­tøn­den.

De un­ge mænd var indtil i går ale­ne sig­tet for med­vir­ken til dra­bet på fi lm­man­den Finn Nør­gaard ved Kr­udt­tøn­den og vag­ten Dan Uzan ved den jø­di­ske sy­na­go­ge samt drabs­for­sø­ge­ne på seks po­li­ti­be­tjen­te og livvag­ter fra PET, som blev sår­et un­der an­gre­be­ne. Al­le fi re mænd næg­ter sig skyl­di­ge i ter­ror- ankla­gen. Sa­gen ven­tes at be­gyn­de i Kø­ben­havns By­ret 10. marts, hvor den vil stræk­ke sig over 30 rets­da­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.