STOR­STILET PLAN M

En al­li­an­ce vil for­bed­re vil­kå­re­ne for de­men­te. Sund­heds­mi­ni­ste­ren er po­si­tiv

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

DE­MENS be­gyn­den­de sta­die af de­mens, « si­ger Thor­kild Sloth Pe­der­sen, æl­dre- og han­di­cap­chef i Var­de Kom­mu­ne.

For at for­be­re­de lo­kal­mil­jø­et på mø­det med de man­ge de­men­te er Var­de i gang med at ska­be en de­mens­sko­le. Her kan bus­chauf­fø­rer, blom­ster­hand­le­re, bi­bli­o­te­ka­rer og al­min­de­li­ge bor­ge­re læ­re, hvor­dan man hjæl­per og gu­i­der de­men­te. De­mens- lands­by med egen bar Aal­borg Kom­mu­ne er og­så en af de ’ de­mens­ven­li­ge kom­mu­ner’. Her er et spe­ci­al­de­sig­ne­de de­mens­ple­je­hjem på teg­ne­bræt­tet.

Ple­je­hjem­met bli­ver byg­get på en må­de, så al­le vin­du­er og dø­re ven­der ind mod ple­je­hjem­met. På den må­de vil det væ­re me­re be­svær­ligt for be­bo­er­ne at for­la­de om­rå­det, mens be­sø­gen­de uden de­mens sag­tens vil kun­ne fin­de ind og ud.

» Vi byg­ger ple­je­hjem­met som en lil­le luk­ket lands­by, der er cen­tre­ret om­kring et torv, hvor der vil væ­re bu­tiks- og ak­ti­vi­tets­mil­jø. Og det kan sag­tens væ­re, vi skal ha­ve en bar med rig­tig øl i ha­ner­ne og det he­le. Tan­ken er, at man skal kun­ne le­ve he­le sit liv de­r­in­de, så man hel­ler ik­ke har lyst til at for­la­de ste­det, « si­ger Tho­mas Krarup ( K), der er rå­d­mand i Æl­dre- og Han­di­cap­for­valt­nin­gen i Aal­borg Kom­mu­ne.

Ple­je­hjem­met ven­tes at stå fær­digt i 2017. Na­tio­nal hand­lings­plan på vej De­mens er på vej til at bli­ve et po­li­tisk varmt em­ne. Re­ge­rin­gen er med sund­heds­mi­ni­ster Sop­hie Løh­de i front i gang med at ud­ar­bej­de en na­tio­nal hand­lings­plan på de­men­s­om­rå­det. Pla­nen ven­tes at bli­ve frem­lagt til ef­ter­å­ret.

BT har via mail få­et svar fra Sop­hie Løh­de på, hvor­dan hun stil­ler sig til for­sla­ge­ne i den nye rap­port.

» Tan­ker­ne bag ’ De­mensal­li­an­cens’ kon­cept med de ’ de­mens­ven­li­ge kom­mu­ner’ er rig­tig spæn­den­de, og de over­ord­ne­de am­bi­tio­ner fal­der jo fint i tråd med re­ge­rin­gens na­tio­na­le hand­lings­plan. Der­for glæ­der jeg mig og­så til at føl­ge det ar­bej­de vi­de­re, som ’ De­mensal­li­an­cen’ og de seks kom­mu­ner nu sky­der i gang, « si­ger hun.

Hun me­ner, at de­men­te gen­nem lang tid har væ­ret glemt.

» De­men­s­om­rå­det har ik­ke væ­ret pri­o­ri­te­ret til­stræk­ke­ligt po­li­tisk gen­nem fle­re år. Re­ge­rin­gen øn­sker en na­tio­nal de­mens­hand­lings­plan, og jeg læg­ger me­get stor vægt på at ind­dra­ge dem, det he­le hand­ler om, nem­lig men­ne­sker med de­mens og de­res på­rø­ren­de. Der­for rej­ser jeg li­ge nu rundt i Dan­mark for at for at lyt­te til de­res er­fa­rin­ger og bli­ve klo­ge­re på, hvor­dan vi fremad­ret­tet kan for­bed­re ind­sat­sen på de­men­s­om­rå­det, « skri­ver mi­ni­ste­ren.

TORS­DAG 4. FE­BRU­AR 2016

PROG­NO­SE FOR AN­TAL­LET AF DE­MEN­TE I DAN­MARK

• En tid­li­ge­re op­spor­ing af de­mens gi­ver mu­lig­hed for me­di­cinsk be­hand­ling og re­ha­bi­li­te­ring af per­so­nen.

• Øget fo­kus på un­der­vis­ning og rå­d­giv­ning til per­so­ner med de­mens og de­res på­rø­ren­de.

• Lø­ben­de ef­ter­ud­dan­nel­se til an­sat­te, der ar­bej­der med per­so­ner med de­mens. Øget spe­ci­al­vi­den om de­mens på ple­je­cen­tre, i hjem­meple­je og hjem­me­sy­geple­je.

• Ned­bryd­ning af stig­ma­ti­se­rin­gen af de­mens og øget kend­skab til de­mens hos bu­tik­ker, virk­som­he­der og ser­vi­ce­folk. • Ple­je­bo­li­ger, der gen­nem in­dret­ning un­der­støt­ter det sti­gen­de be­hov for de­mens­ven­li­ge bo­li­ger. Ska­bel­se af fy­si­ske ude- og in­de- mil­jø­er, der er til­gæn­ge­li­ge og let­te at navi­ge­re i for men­ne­sker med de­mens, og som gør det mu­ligt at le­ve læn­ge­re i eget hjem. • Kom­mu­ner skal stå til rå­dig­hed for nye løs­nin­ger og forsk­ning på de­men­s­om­rå­det og ak­ti­vit bi­dra­ge til at styr­ke vi­den­de­ling og er­fa­rings­ud­veks­ling på tværs af kom­mu­ner og re­gio­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.