OD DE­MENS

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

TORS­DAG 4. FE­BRU­AR 2016

Glem­som­hed

Be­svær med at ud­fø­re vel­kend­te op­ga­ver

Pro­ble­mer med at fin­de ord

Forvirring ved­rø­ren­de tid og sted

Svig­ten­de døm­me­kraft

123.857

Pro­ble­mer med at tæn­ke ab­strakt

Van­ske­lig­he­der med at fin­de ting

For­an­drin­ger i hu­mør og ad­færd

Æn­drin­ger i per­son­lig­hed

Man­gel på ini­ti­a­tiv

• Ved at sti­mu­le­re san­ser­ne kan men­ne­sker med de­mens få go­de op­le­vel­ser. Forsk­ning ty­der på, at lug­tesan­sen di­rek­te sti­mu­le­rer hukom­mel­sen, og der­for er det en god idé at gå en tur i en ha­ve og duf­te til blom­ster­ne.

• Me­get ty­der på, at men­ne­sker med de­mens får stør­re vel­væ­re af at ha­ve kæ­le­dyr. Hvis et kæ­le­dyr ik­ke er en mu­lig­hed, så fin­des der for­skel­li­ge duk­ker, som er ud­vik­let spe­ci­elt til men­ne­sker med de­mens.

• Sang, mu­sik og dans er go­de ak­ti­vi­te­ter for men­ne­sker med de­mens. Kor­sang og dans har yder­me­re den for­del, at det og­så sti­mu­le­rer de so­ci­a­le san­ser.

• Det kan væ­re en idé at la­ve en fa­mi­lie­bog om op­le­vel­ser, I har haft sam­men. Men­ne­sker med de­mens og de­res på­rø­ren­de kan ha­ve stor glæ­de af at se så­dan nog­le bø­ger igen­nem sam­men.

• Det er vi­den­ska­be­ligt be­vist, at mo­tion hæm­mer syg­doms­ud­vik­lin­gen hos men­ne­sker med de­mens. Mo­tion bi­dra­ger sam­ti­dig til, at per­so­nen med de­mens så læn­ge som mu­ligt kan be­va­re sin fy­si­ske, psy­ki­ske og so­ci­a­le funk­tions­ev­ne og der­med væ­re ak­tiv i eget liv.

• Det er vig­tigt at gø­re ting sam­men - i mod­sæt­ning til at gø­re ting for - den de­men­te. Hav øjen­kon­takt, når du ta­ler. Tal ty­de­ligt, men råb ik­ke. Und­gå spørgs­mål, ta­le­må­der og iro­ni. Hold pau­se, når du ta­ler, for der kan gå op til 70 se­kun­der, før det, du si­ger, bli­ver op­fat­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.