Be­tjent be­næg­ter em­beds­mis­brug

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

HJEM­ME­AR­BEJ­DE Gik en po­li­ti­as­si­stent fra Midt­og Ve­stjyl­lands Po­li­ti over stre­gen, da han på egen hånd igang­s­at­te en ef­ter­forsk­ning i en sag om en vogn­mands mu­li­ge skat­te­fusk? El­ler pas­se­de han ba­re sit ar­bej­de og gjor­de, hvad en be­tjent må gø­re, når han har få­et fær­ten af ulov­lig­he­der.

Ons­dag be­gynd­te sa­gen mod en 54- årig po­li­ti­as­si­stent, der er til­talt for at ha­ve mis­brugt sin stil­ling. Be­tjen­ten er til­talt for at ha­ve over­vå­get og ta­get bil­le­der af en lo­kal vogn­mand, som han mistænk­te for urent trav.

Sam­me vogn­mand hav­de haft be­tjen­tens kæ­re­ste på løn­nings­li­sten, og da det var kæ­re­sten, der an­meld­te sa­gen, var be­tjen­ten inhabil i sags­be­hand­lin­gen.

Al­li­ge­vel gik be­tjen­ten i gang med no­get, der iføl­ge an­kla­ge­ren var de­ci­de­ret ef­ter­forsk­ning.

Han fo­re­tog op­slag om ham i po­li­tiets re­gi­stre, og send­te fo­re­spørgs­ler om sa­gen til kom­mu­nen og til Skat.

» Min hand­lepligt var vig­ti­ge­re end alt an­det, « for­kla­re­de be­tjen­ten, der ik­ke me­ner, at han hav­de over­t­rå­dt si­ne be­fø­jel­ser.

Be­tjen­ten, der har væ­ret i po­li­ti­et i me­re end 30 år, har to gan­ge tid­li­ge­re væ­ret på kant med sin egen ar­bejds­gi­ver, og hvis dom­me­ren ken­der ham skyl­dig, hæn­ger hans kar­ri­e­re i en tynd tråd.

Vogn­man­den, der hav­de kla­get over be­tjen­ten, for­kla­re­de i ret­ten, at han føl­te sig som ’ ja­get vildt’, da be­tjen­ten fra sin bil tog bil­le­der af vogn­man­den og den­nes sam­le­ver.

Han kræ­ver 100.000 kro­ner i er­stat­ning af po­li­ti­as­si­sten­ten. Be­tjen­ten næg­ter sig skyl­dig i an­kla­ger­ne, og der ven­tes dom i sa­gen i mor­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.