Mi­dal­dren­de mænd ER su­re

BT - - VO­ORZI­J­DE PAG­I­NA -

LIVS­GLÆ­DE Der er no­get om snak­ken. Men­ne­sker midt i li­vet kan væ­re su­re og ne­ga­ti­ve, og det er for­trins­vis mænd. Det frem­går af en un­der­sø­gel­se fra det of­fi­ci­el­le sta­ti­sti­ske kon­tor ( ONS) i Stor­bri­tan­ni­en.

Del­ta­ger­ne i un­der­sø­gel­sen - det er over 300.000 bri­ter - er iføl­ge bri­ti­ske me­di­er ble­vet stil­let en stri­be spørgs­mål. Og kon­klu­sio­nen er så, at hu­mø­ret og op­ti­mis­men of­te er svær at fin­de hos per­so­ner fra 45 til 59 år.

Og i den­ne al­ders­grup­pe er mænd så ge­ne­relt min­dre til­fred­se end kvin­der.

In­den for de 14 år er dem i al­de­ren 50 til 54 de mest tvæ­re.

The Te­le­graph skri­ver, at ONS i sin rap­port pe­ger på fle­re ting, der gør, at den mi­dal­dren­de grup­pe fø­ler sig pres­set på livs­glæ­den.

Vi får børn se­ne­re i li­vet, så den­ne al­ders­grup­pe har børn, der skal brin­ges i vej, og den har for­æl­dre, der skal hol­des øje med. Sam­ti­dig er der et ar­bej­de at pas­se.

Der er kort sagt an­svar al­le veg­ne. Man­ge ting at hånd­te­re Ra­chel Boyd, in­for­ma­tions­chef hos vel­gø­ren­heds­or­ga­ni­sa­tio­nen Mind, på­pe­ger, at de må­ske og­så skal hånd­te­re fa­mi­lie­pro­ble­mer, her­un­der skils­mis­se.

» For­vent­nin­gen er og­så, at du i den­ne pe­ri­o­de når top­pen i din kar­ri­e­re, mens du sam­ti­dig hånd­te­rer et usik­kert job­mar­ked. Det kan og­så ha­ve en ind­fly­del­se, « si­ger hun til avi­sen The Gu­ar­di­an.

Ge­ne­relt vi­ser un­der­sø­gel­sen, at per­so­ner, som er gift, er me­re po­si­ti­ve end per­so­ner, der er ugif­te, skilt el­ler en­ker/ en­ke­mænd.

Den go­de nyhed er så, at det ef­ter de su­re år midt i li­vet bli­ver bed­re. Fra om­kring 60 år bli­ver sva­re­ne i ONS- un­der­sø­gel­sen me­re po­si­ti­ve.

Fak­tisk vi­ser det sig, at i al­ders­grup­pen fra 65 til 74 år fin­des den stør­ste gen­nem­snit­li­ge til­freds­hed med li­vet. Der­ef­ter går det ned ad bak­ke igen.

Iføl­ge un­der­sø­gel­sen hæn­ger det for­ment­lig sam­men med al­der­dom. Men selv per­so­ner over 90 år er me­re til­fred­se end mænd i den su­re al­der.

De bed­ste fi­re år i li­vet er iføl­ge ONS pe­ri­o­den fra 70 til 74, og de næst­bed­ste fra 65 til 69.

Er der da slet ik­ke no­get ved at væ­re ung? Jo da. Grup­pen fra 16 til 19 år er den tred­je mest til­fred­se grup­pe i un­der­sø­gel­sen.

UN­DER­SØ­GEL­SEN OM LIVS­GLÆ­DE Un­der­sø­gel­sen er la­vet af ONS - Of­fi­ce for Na­tio­nal Sta­ti­sti­cs i Stor­bri­tan­ni­en. Over 300.000 bri­ter har del­ta­get i un­der­sø­gel­sen over tre år frem til 2015.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.