Ul­vej­agt i Aar­hus

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

UL­VE­SPOR i Aar­hus, vil ik­ke af­vi­se, at det kan ha­ve væ­ret en ulv, der har mæ­sket sig i rå­dy­ret.

Ka­da­ve­ret af rå­dy­ret blev fj er­net i we­e­ken­den, men Tho­mas Secher Jensen har set fo­tos af det, som Lou­i­se Kai har ta­get. ’ Bi­de­mær­ker i stru­ben’ » Den må­de, der er spist af rå­dy­ret, ind­vol­de­ne og kø­det langs ryg­gen frem for køl­ler­ne på bag­be­ne­ne, er ty­pisk det, ul­ven vil gå eft er. Og så er der tegn på bi­de­mær­ker i stru­ben, hvil­ket og­så pe­ger på en ulv, « for­kla­rer Tho­mas Secher Jensen.

Der er dog fl ere ting, der ta­ler imod, si­ger han.

» Det er re­la­tivt tæt på be­byg­gel­se, og det er li­ge op ad en tra­fi ke­ret vej, hvil­ket ik­ke har­mone­rer med ul­vens Eft er 200 års fra­vær kom ul­ven igen til Dan­mark i eft er­å­ret 2012, hvor en ha­nulv blev fun­det død i Na­tio­nal­park Thy. Si­den da er der ind­lø­bet ad­skil­li­ge ul­ve­fund overalt i Jyl­land. I ju­ni sid­ste år off ent­lig­gjor­de Na­tur­hi­sto­risk Mu­se­um, at der var fun­det 64 ul­ve­lo­ka­li­te­ter i Jyl­land. Ul­ve­fo­re­kom­ster­ne er især kon­cen­tre­ret om Midt­og Vestjylland, Thy og Syd­jyl­land. DNA- ana­ly­ser af ul­ve­spo­re­ne vi­ste, at 40 ul­ve­in­di­vi­der hav­de op­holdt sig i Jyl­land frem til ju­ni 2015. For­sker­ne for­moder, at de fl este er for­s­vun­det igen, for­di der over­ve­jen­de er ta­le om strej­fen­de un­ge ha­nul­ve på jagt eft er en ma­ge. Der er kun fun­det spor eft er fi re hunul­ve, men fun­det af ul­ve- hunner­ne be­ty der, at der for­ment­lig er ul­ve­hval­pe i Dan­mark. na­tur. Jeg kan sag­tens fo­re­stil­le mig, at det er et rå­dyr, der er ble­vet på­kørt, og eft er­føl­gen­de er død i vej­kan­ten, og så kan en for­bi­pas­se­ren­de hund el­ler ræv ha­ve spist af det. Det er me­re sand­syn­ligt, at det er en hund, der har væ­ret på spil, end det er en ulv, « si­ger Tho­mas Secher Jensen.

Be­byg­gel­se be­hø­ver dog ik­ke væ­re en hin­dring for en ulv. I marts sid­ste år hu­se­re­de en ulv i Kol­ding Skov, hvor den spi­ste tre rå­dyr, og i 2013 blev der to gan­ge re­gi­stre­ret ul­ve nær Aar­hus. Den ene gang i selv­sam­me om­rå­de mel­lem Skej­by og Tilst, og se­ne­re sam­me år ved Taa­strup syd for Har­lev.

Men til­ba­ge til Aia og Er­vind Jensen. Eft er fl ere run­de­rin­ger i om­rå­det, hvor Lou­i­se Kai fandt rå­dy­ret, har Aia sta­dig ik­ke mar­ke­ret for an­det end råvildt, og der­for tror Er­vind Jensen ik­ke, at der har væ­ret en ulv på spil.

» Det vil jeg si­ge med 90 pro­cent sik­ker­hed, « slut­ter han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.