Frank­rig fj er­ner Lars von Tri­ers ’ An­ti­christ’

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

De fran­ske myn­dig­he­der har be­slut­tet, at Lars von Tri­ers fi lm ’ An­ti­christ’ ik­ke må vi­ses, før fi lmen får en an­den klas­si­fi ka­tion end den nu­væ­ren­de ’ for­budt for børn un­der 16 år’, skri­ver AFP.

Det er den fran­ske ka­tol­ske or­ga­ni­sa­tion Pro­mo­u­voir, der har kla­get over fi lmen, for­di den me­ner, at fi lmen skal band­ly­ses for al­le un­der 18 år.

Ret­ten har med­gi­vet, at fi lmen in­de­hol­der sce­ner med ’ ek­strem vold’ og ’ ik­ke si­mu­le­ret sex’, der ik­ke er kost for min­dre­åri­ge.

Der­for skal fi lmen nu fj er­nes fra hyl­der­ne, indtil den har få­et et nyt mær­kat med en ny al­ders­græn­se.

Fil­men fra 2009 har sku­e­spil­ler­ne Wil­lem Da­foe og Char­lot­te Gains­bourg i ho­ved­rol­ler­ne og blev vist un­der fi lm­festi­va­len i Can­nes i 2009, hvor den fi k en blan­det mod­ta­gel­se af pu­bli­kum.

Den modt­og se­ne­re Nor­disk Rå­ds Film­pris for bed­ste nor­di­ske fi lm i 2009.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.