Lady Gaga skal syn­ge ved Su­per Bowl

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

NA­TIO­NALSANG Når fi na­len i NFL, Su­per Bowl, nat­ten til man­dag dansk tid lø­ber over skær­men, vil san­ge­r­in­den Lady Gaga stå for at syn­ge na­tio­nalsan­gen ’ The Star- Spang­led Ban­ner’. Det op­ly­ser NFL­for­bun­det til AP. Ca­ro­li­na Pant­hers mø­der i fi na­len Den­ver Bron­cos, men den sto­re be­gi­ven­hed er ik­ke ba­re kendt for det sport­s­li­ge, men og­så for at væ­re et over­fl ødig­heds­horn af un­der­hold­ning. Ban­det Cold­play skal blandt an­det op­træ­de i pau­ses­howet.

» Jeg el­sker, at man skal prø­ve at klem­me he­le sin mu­si­kal­ske kar­ri­e­re ind på 12 et halvt mi­nut, Vi har om­kring 11 mi­nut­ter, og så har vi in­vi­te­ret et par gæ­ster på sce­nen, der vil ta­ge sig af re­sten, « si­ger for­san­ger Chris Martin iføl­ge Bang Showbiz.

» Det her er det stør­ste øje­blik i vo­res bands liv. Vi vil gi­ve den alt, hvad vi har, « si­ger han.

Og­så Bey­on­cé vil væ­re at fi nde på sce­nen.

Käh­ler De­sign, der blandt an­det pro­du­ce­rer de eft er­s­purg­te stri­be­de va­ser, vil væ­re ver­den­skendt. Sel­ska­bet, der om­sæt­ter for over en mil­li­ard kro­ner om året, har som led i en ny stra­te­gi­plan sat sig som mål at bli­ve et glo­balt brand.

Der­for le­der man nu eft er en part­ner, der kan bi­dra­ge til en tredob­ling af om­sæt­nin­gen de kom­men­de fem år.

» Son­de­rin­gen fo­re­ta­ges for at sik­re ud­vik­lin­gen af virk­som­he­den til en end­nu stør­re, end­nu me­re spæn­den­de og in­ter­na­tio­nalt kendt de­sign­virk­som­hed, « si­ger ejer Frantz Long­hi.

Gul­du­re, ga­ve­kort og en fem­stjer­net fest­mid­dag.

Det er nog­le af de ting, som an­sat­te i Ar­las sven­ske af­de­ling har spen­de­ret sto­re sum­mer af an­dels­sel­ska­bets pen­ge på midt un­der en mæl­ke­kri­se. Selv om det iføl­ge Ar­la kun er fo­re­gå­et i den sven­ske af­de­ling, har og­så dan­ske mæl­kebøn­der in­di­rek­te væ­ret med til at be­ta­le gil­det

Alarm­klok­ker­ne bør rin­ge, når an­tal­let af kon­kur­ser i ja­nu­ar sti­ger med 80 pct. i for­hold til må­ne­den før. Men ba­re ro­lig, der er ik­ke ta­le om en ny øko­no­misk kri­se.

Iføl­ge Er­hvervs­sty­rel­sen er der ta­le om, at en ræk­ke sa­ger har ho­bet sig op som føl­ge af et nyt it­sy­stem. Dis­se sa­ger er først ble­vet fær­dig­be­hand­let i ja­nu­ar, og der­for ser tal­le­ne usæd­van­ligt skæ­ve ud, un­der­stre­ger Jens Hjort­fl od, adm. di­rek­tør for da­ta­a­na­ly­se­fi rma­et Ex­pe­ri­an.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.