Tav­se Fre­de­rik­sen

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

KRI­TISK IN­TER­VIEW Kjers­gaard la­ve­de, skul­le hand­le om So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes hold­ning til den ak­tu­el­le flygt­nin­ge­si­tu­a­tion, men ud­vik­le­de sig hur­tigt til en ver­bal slå­skamp mel­lem tv- vær­ten og Met­te Fre­de­rik­sen.

Han gik hårdt til hen­de for at få svar på si­ne spørgs­mål, mens hun føl­te, at hun for of­te blev af­brudt og ik­ke fik lej­lig­hed til at sva­re. I kølvan­det på in­ter­viewet ud­brød der de­bat på so­ci­a­le me­di­er, hvor fle­re frem­træ­den­de so­ci­al­de­mo­kra­ter kri­ti­se­re­de Cle­ment Kjers­gaards må­de at hånd­te­re in­ter­viewet på.

Tv- vær­ten sva­re­de igen ved at skri­ve et åbent brev med fem spørgs­mål til So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, som han ger­ne vil­le ha­ve par­tiets svar på. Det fik den tid­li­ge­re so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske mi­ni­ster Mor­ten Bødskov til at ud­ta­le sig i kri­ti­ske ven­din­ger om Cle­ment Kjers­gaard i et in­ter­view med Jyl­lands- Po­sten.

» Det rej­ser det helt åb­ne spørgs­mål, om Cle­ment Kjers­gaard er sprun­get ud som po­li­ti­ker – el­ler om han sta­dig er jour­na­list, « sag­de Bødskov til Jyl­lands- Po­sten, hvor han og­så ef­ter­ly­ste et svar fra Dan­marks Ra­dios le­del­se. In­gen kom­men­ta­rer Det var par­ti­for­man­den selv, der hav­de ind­kaldt til pres­se­mø­de i Hor­sens i går, hvor hun sam­men med fi­re so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske borg­me­stre frem­lag­de par­tiets bud på ni til­tag, der skal styr­ke in­te­gra­tio­nen af de man­ge flygt­nin­ge, der li­ge nu sø­ger asyl i Dan­mark. Ef­ter pres­se­mø­det for­søg­te BT for­gæ­ves at få den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske for­mand til at for­hol­de sig til Mor­ten Bødsko­vs ud­ta­lel­se.

» Jeg har ik­ke set hans ud­ta­lel­ser, så det kan jeg ik­ke ud­ta­le mig om, « sag­de Met­te Fre­de­rik­sen, før in­ter­viewet blev af­brudt af So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes pres­se­chef Martin Ju­ste­sen, for­di for­man­den i ste­det skul­le in­ter­viewes til TV2. Mens fle­re par­ti­kol­le- ger of­fent­ligt har yt­ret de­res me­ning om Cle­ment Kjers­gaard, har Met­te Fre­de­rik­sen selv for­holdt sig tavs.

Der­for vil­le BT i går ger­ne ha­ve haft par­ti­for­man­den til at sva­re på de fem spørgs­mål, som Cle­ment Kjers­gaard stil­le­de i sit åb­ne brev. Martin Ju­ste­sen gjor­de det dog klart, at So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes for­mand ik­ke øn­ske­de at ta­le me­re om det om­dis­ku­te­re­de in­ter­view, de fem spørgs­mål fra Cle­ment Kjers­gaard og Mor­ten Bødsko­vs ud­ta­lel­ser.

» Hun sva­re­de på spørgs­må­le­ne i pro­gram­met, og hun har ik­ke fle­re kom­men­ta­rer, « lød det fra pres­se­che­fen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.