42 års mystik

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

fars of­fi­ci­el­le død­ser­klæ­ring. Der­med får han tit­len lord Bing­ham, earl af Lucan.

Ge­or­ge Bing­ham har i øv­rigt en dansk ko­ne - den 37- åri­ge An­ne So­fie Fog­hs­gaard - der har ud­sigt til at bli­ve den nye lady Lucan. Spist af ti­gre i zoo Der har gen­nem åre­ne fl­o­re­ret ad­skil­li­ge kon­spira­tions­te­o­ri­er i for­bin­del­se med An­sat Blev mor­det på bar­nepi­gen og lord Lucans for­svin­ding.

En af te­o­ri­er­ne er, at han i vir­ke­lig­he­den øn­ske­de at slå sin ko­ne ihjel. Han skul­le dog an­gi­ve­ligt ha­ve for­veks­let bar­nepi­gen med sin ko­ne, der har sagt, at hun mød­te ger­nings­man­den i fa­mi­li­ens mørklag­te kæl­der.

Se­ne­st har nog­le af lord Lucans gam­le ven­ner i sid­ste uge for­talt, at han skal ha­ve

Bor be­gå­et selv­mord for der­ef­ter at la­de sig fodre, til ti­gre i en zoo­lo­gisk ha­ve.

År­sa­gen skal væ­re, at lord Lucan vil­le skil­le sig af med sit lig, for­di han ik­ke øn­ske­de at ef­ter­la­de no­get af sin arv til ko­nen Vero­ni­ca.

Lord Lucan for­svandt i en al­der af 39 og vil­le ha­ve væ­ret 80 år i dag.

10. ok­to­ber 1954.

som for­st­kan­di­dat i 1981 og i uden­rigs­han­del i 1983.

i No­vo Nor­disk i 1982. i 1989 salgs- og mar­ke­ting­di­rek­tør for en­zy­maf­de­lin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.