Ver­dens hel­dig­ste fl ypas­sa­ger

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

PAL­LE ALE­NE I VER­DEN En ki­ne­sisk kvin­de fi k en op­le­vel­se ud over det sæd­van­li­ge, da hun skul­le fl yve hjem til Gu­angzhou i an­led­ning af det ki­ne­si­ske nytår. Hun var nem­lig den ene­ste pas­sa­ger på fl yet. » Jeg var så glad. Det var en sjæl­den op­le­vel­se for mig og no­get an­der­le­des. Jeg føl­te mig som en ro­ck­stjer­ne, « si­ger frø­ken Zhang til BBC.

Un­der det ki­ne­si­ske nytår rej­ser fl ere hund­re­de mil­li­o­ner men­ne­sker på tværs af Ki­na for at kom­me hjem til fa­mi­li­en. Oveni skab­te en sne­storm i Wuhan- provin­sen ka­os med fl y- afl ys­nin­ger og men­ne­ske­mæng­der i kø ved tog­sta­tio­nen i Gu­angzhou. Set i det lys var frø­ken Zhang ek­stra hel­dig med at få fl yet helt for sig selv. Hen­des op­rin­de­li­ge fl yaf­gang var ramt af afl ys­ning, men i ste­det for at ta­ge med en tid­li­ge­re af­gang, som pas­sa­ge­rer­ne blev til­budt, tog hun en se­ne­re af­gang.

Eft er at væ­re kom­met godt hjem, lag­de kvin­den bil­le­der op af ople­vel­sen på det so­ci­a­le ki­ne­si­ske me­die Wei­bo, og det fi k folk til ta­ster­ne:

» Hvil­ken fan­ta­stisk må­de at fl yve på. Du er vir­ke­lig me­get hel­dig at op­le­ve så­dan en gæst­fri­hed, spe­ci­elt un­der så­dan en ka­o­tisk rej­se­pe­ri­o­de, « kom­men­te­re­de en bru­ger, mens an­dre men­te at fl ysel­ska­bet var for ek­stra­va­gant, når de send­te et fl y af sted med blot én pas­sa­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.