Ien­te­re­de kunst­ne­re ’ Ga­bold ud­stil­ler he­le DR Fik­tion’

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

som Ingolf Ga­bold. Hun lod sig in­ter­viewe til Ra­dio New Ze­aland for et år tid si­den. Der for­tal­te hun på pænt en­gelsk, hvor for­fær­de­li­ge, vi er. Det har gen­nem­sy­ret den or­ga­ni­sa­tion, og­så i val­get af in­struk­tø­ren Ole Bor­nedal, som hel­ler ik­ke kan for­dra­ge DF. « ’ Hi­sto­risk ukor­rekt mak­værk’ » Han har la­vet nog­le fl ot­te krigs­sce­ner, men sel­ve se­ri­en var no­get hi­sto­risk ukor­rekt mak­værk. Al­le na­tio­nal­kon­ser­va­ti­ve bli­ver be­skre­vet som per­ver­se stod­de­re, der går rundt og vold­ta­ger si­gø­j­ne­re, og den sam­me per­son­teg­ning går igen i ’ Krø­ni­ken’ og ’ Bor­gen’. Jeg eft er­ly­ser, at man ba­re én gang i en DR se­rie vi­ser en led, pæ­do­fi l SFer, men det sker nok al­drig. «

» Ja, det skal vi tak­ke dem og Hans Hedt­oft for, og i DF fø­ler vi os i høj grad be­slæg­tet med den tids so­ci­al­de­mo­kra­ter. «

» Jo, de er be­gyndt at be­væ­ge sig i den rig­ti­ge ret­ning, har jeg lagt mær­ke til, « si­ger Sø­ren Espersen. Al­le na­tio­nal­kon­ser­va­ti­ve bli­ver be­skre­vet som per­ver­se stod­de­re, der går rundt og vold­ta­ger si­gø­j­ne­re, og den sam­me per­son- teg­ning går igen i ’ Krø­ni­ken’ og ’ Bor­gen’

er rig­tigt, men de fø­ler sig godt un­der­holdt al­li­ge­vel. Per Fly hæ­ver det op på et lidt hø­je­re kunst­ne­risk ni­veau, men hans ste­reo­ty per er de sam­me, og rol­le­for­de­lin­gen er helt klar. Er­hver­ve­s­le­der­ne er skur­k­ag­ti­ge, og jo læn­ge­re ned man kom­mer i fol­ke­ha­vet, jo me­re sym­pa­ti­ske er folk. « » DR er ik­ke rød som så­dan. Men det er klart, at de folk, der ar­bej­der der, er cen­trum- ven­stre folk. Der er ik­ke no­get nyt i, at dra­ma­ti­ke­re po­li­ti­se­rer. Men folk er ik­ke så dum­me, som me­di­er­ne vil gø­re det til. De kan sag­tens reg­ne den po­li­ti­ske dags­or­den ud og gri­ner lidt ad det. Men de tror ik­ke på det, « si­ger As­ger Aamund.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.