Bo blev til Bo­dil

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

Ibe­gyn­del­sen af 1930’ er­ne gen­nem­gik kunst­ma­le­ren Ei­nar We­ge­ner fra Vej­le som den før­ste i ver­den en køns­skif­te­o­pe­ra­tion og blev til Li­li El­be. I 2000 ud­kom bo­gen ’ The Da­nish Girl’, der byg­ger på hen­des liv. Bo­gen er om­sat til en film med sam­me ti­tel, som har pre­mi­e­re tors­dag. Hvert år får 5- 15 per­so­ner en køns­skif­te­o­pe­ra­tion i Dan­mark. Der­til kom­mer det ukend­te an­tal, som for egen reg­ning bli­ver ope­re­ret i pri­mært Thailand. Per­so­ner, som øn­sker at skif­te køn, de­fi­ne­rer sig som trans­per­so­ner, trans­køn­ne­de el­ler trans­seksu­el­le. Man­ge bli­ver ik­ke ope­re­ret, men de væl­ger at bli­ve be­hand­let med hor­moner, så de får et ud­se­en­de, der i hø­je­re grad sva­rer til det køn, de fø­ler sig som.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.