Han del­te glad ud af vo­res for­tid

BT - - VO­ORZI­J­DE PAG­I­NA -

da­ges tv. « Og da hans indslag gen­nem 43 år ge­nud­sen­des på DRK, kan og­så yn­gre ge­ne­ra­tio­ner op­le­ve en se­er­suc­ces i slow- tv, veks­len­de med me­re rap­pe le­ven­de­gø­rel­ser af hi­sto­ri­en.

I mor­gen fyl­der han 85, sta­dig i vi­gør og lig­nen­de sig selv i mæ­le og ge­stalt, når han hol­der fored­rag om sit for­mid­len­de liv. Næ­ste gang i Dom­kir­kens Hus i Hels­in­gør 26. fe­bru­ar.

Vej­en var ik­ke let for un­ge Pi­et van Deurs fra et aka­de­mi­ker­hjem i Hel­lerup – han nø­je­des med en re­a­lek­sa­men fra Sorø Aka­de­mi. Men kul­tu­rel­le fyrtår­ne kan vi­se vej. På Kro­gerup Højsko­le vak­te Hal Koch in­ter­es­sen for for­tæl­len­de jour­na­li­stik. Eft er mester­læ­re­år i provin­spres­sen og af­prøv­ning af ta­len­tet i DRs tv vil­le van Deurs læ­se ar­kæ­o­lo­gi på KU.

Her sag­de den be­røm­te pro­fes­sor P. V. Glob, at ’ du kan sik­kert bli­ve en ha­bil ar­kæ­o­log, Pi­et, dog tænk på, hvor man­ge dyg­ti­ge spe­ci­a­li­ster i pi­le­spid­ser vi har. Men der er fak­tisk in­gen, der som dig kan for­mid­le vo­res vi­den til dan­sker­ne. Og det er fak­tisk vig­ti­ge­re, ja vig­tigst!’ Sam­le­de na­tio­nen Kur­sen var ud­stuk­ket, og han fa­sci­ne­re­de, når han med sin dy­be, me­lo­di­ske røst og for­nem­me dansk van­dre­de rundt her­hjem­me og ver­den over, og som et le­ven­de da­ne­fæ be­ret­te­de om ukend­te de­tal­jer i vo­res for­tid.

Han var og­så med til at sam­le na­tio­nen ved at bry­de tra­di­tio­nen og sen­de me­re fra Jyl­land end fra Sjæl­land, når han åb­ne­de for fund i mo­ser og på her­re­går­de og spurg­te: ’ Hvad er det?’

Pi­et van Deurs fi k en­dog Dron­nin­gen med i si­ne ud­sen­del­ser. Da de mød­tes på felt­stu­di­er ved de sto­re vå­ben­fund i den søn­derjyske Ny­dam Mo­se, for­søg­te han: Om ma­jestæten vil­le gi­ve sit be­syv med.

» Hvis det kan gav­ne, er De vel­kom­men, « lød det. En lang­tids­hold­bar for­bin­del­se var skabt.

For­tæl­leg­læ­de er der og­så i hans selv­bi­o­gra­fi ske dag­bog ’ Hvad er det?’ ud­gi­vet for fi re år si­den, hvor han be­ret­ter om alt det, der ik­ke kom på skær­men.

Han vil med si­ne aner og­så ger­ne sæl­ge dan­marks­hi­sto­ri­en til ind­van­dre­re. Det ful­de navn Jan Pi­et Schøn­hey­der van Deurs pe­ger mod et im­mi­grant­mil­jø med stam­træ in­de­hol­den­de Stru­en­se­es ty­ske hof­præst og en hol­land­sk ad­miral, der skul­le sik­re dansk su­veræ­ni­tet og sundt­old.

Tin­ge­ne må ger­ne væ­re gam­le hos Jet­te og Pi­et van Deurs. De­res bo­lig i Es­per­gær­de er et hund­redårigt Pip­pi Langstrøm­pe hus, bi­len knap så gam­mel – en fi n vin­ta­ge Rover i den ret­te ra­cing gre­en far­ve.

I mor­gen mø­der fød­sel­a­ren op i Teg­lkro­en til det or­di­næ­re mø­de i Fre­dags­klub­ben af gam­le DR- me­d­ar­bej­de­re med bl. a. Hans Bi­s­choff - og så gi­ver han nok en om­gang.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.