Han var tæt på a

BT - - KEVIN MAGNUSSEN TILBAGE I FORMEL 1 -

det er en fan­ta­stisk fø­lel­se. «

Nu ven­ter der Ke­vin Magnus­sen hårdt ar­bej­de. De fl este kon­kur­ren­ter og team har haft styr på frem­ti­den si­den novem­ber, og der­for er der me­get, som skal ind­hen­tes.

Ke­vin Magnus­sen skal ud over en mas­se styr­ke­træ­ning ar­bej­de tæt sam­men med sin nye grup­pe af in­ge­ni­ø­rer og me­ka­ni­ke­re og kl­ar­gø­re

TORS­DAG 4. FE­BRU­AR 2016 bi­len på fa­brik­ken i En­sto­ne i Eng­land. Ke­vin Magnus­sen ken­der ik­ke si­ne nye kol­le­ga­er, så bå­de pro­fes­sio­nelt og so­ci­alt ven­ter en stejl ind­læ­rings­pe­ri­o­de, in­den de før­ste test kø­res om min­dre end en må­ned, mens før­ste løb i Au­stra­li­en af­vik­les 20. marts.

» Jeg kom­mer til at væ­re rig­tig me­get i En­sto­ne. Jeg skal for­be­re­de mig godt, og jeg har en mas­se, jeg skal ha­ve ind­hen­tet. Jeg har ik­ke ar­bej­det med det her team før og ken­der ik­ke de­res må­de at ar­bej­de på el­ler folk i tea­met. Der er en mas­se at læ­re, men det bli­ver su­per spæn­den­de, « sag­de Ke­vin Magnus­sen, der dog bli­ver bo­en­de i sin nye lej­lig­hed midt i Roskil­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.