Pen­ge­regn fra Be­st­sel­ler- bos­sen

BT - - TEAM RENAULT - TRO­FAST SPONSOR

HER GØR MAGNUS­SEN CO­ME­BA­CK: Søn­dag den 20. marts på Al­bert Park i Mel­bour­ne, Au­stra­li­en RE­NU­ALTS FOR­MEL 1- FA­BRIK: Whi­teways Te­ch­ni­cal Cen­tre og lig­ger i En­sto­ne ved om­rå­det Ox­ford­s­hi­re i Eng­land DET SKAL KE­VIN MAGNUS­SEN I DE KOM­MEN­DE MÅ­NE­DER: Dan­ske­ren te­ster sin Re­nault før­ste gang i da­ge­ne 22.- 25. fe­bru­ar. Og se­ne­re igen 1.- 4. marts. Beg­ge gan­ge på For­mel 1- ba­nen i Bar­ce­lo­na TEAM­KAM­ME­RAT: Jo­ly­on Pal­mer ( fo­to). 25- årig eng­læn­der, de­butant i For­mel 1. Re­ser­ve hos Lo­tus i 2015, hvor han kør­te en­kel­te test og træ­nin­ger. Stør­ste re­sul­tat var 2014, hvor Pal­mer vandt GP2 Ke­vin Magnus­sens tro sponsor har den­ne gang gra­vet dybt i pen­ge­tan­ken og sat­ser stort på den dan­ske ra­cer­kø­rers nye For­mel 1- even­ty r hos Re­nault. Eje­ren af tekstil­virk­som­he­den Be­st­sel­ler, An­ders Holch Povls­en, har me­re end no­gen­sin­de før vist sit sto­re en­ga­ge­ment i Ke­vin Magnus­sens ra­cer­kar­ri­e­re.

Så­le­des af­slø­re­de præ­sen­ta­tio­nen af Re­naults team og bil i Pa­ris i går, at der er ty­de­li­ge dan­ske aft ryk på såvel tea­mets tøj som bi­lens ud­se­en­de.

På bi­len var der re­k­la­mer for Ja­ck & Jo­nes på si­der­ne, fron­ten og bag­på. Pro­mi­nen­te plad­ser, som langt fra kom­mer gra­tis i For­mel 1. Selv­om in­tet er of­fi ci­elt, er­fa­re­de BT i går, at An­ders Holch Povls­en har in­ve­ste­ret om­kring 50 mil­li­o­ner kro­ner i Re­naults For­mel 1- sats­ning. Ny tøjsponsor Men iføl­ge BTs op­lys­nin­ger går An­ders Holch Povls­en og­så skrid­tet vi­de­re og bli­ver gen­nem Ja­ck & Jo­nes tea­mets nye tøjsponsor i 2016. En mar­kant in­ve­ste­ring, der gør Ja­ck & Jo­nes til en be­ty­de­lig og syn­lig sponsor af Ke­vin Magnus­sens ar­bejds­gi­ver. Langt me­re end da Ke­vin Magnus­sen kør­te hos McLa­ren i 2014. En in­ve­ste­ring, der uden tvivl har hjul­pet Ke­vin Magnus­sen, da for­hand­lin­ger­ne med Re­nault kom i gang.

Ke­vin Magnus­sen af­slø­re­de ik­ke selv, hvad An­ders Holch Povls­en hav­de hjul­pet med. Men han var me­get tak­nem­me­lig, da snak­ken faldt på den dan

ske man­ge­mil­li­ar­dær.

» An­ders er en rig­tig stor støt­te på al­le mu­li­ge må­der. Og for­hå­bent­lig vil han bli­ve ved med at væ­re det. Jeg har rig­tig me­get at tak­ke ham for. Jeg hå­ber, at det bli­ver et godt sam­ar­bej­de, « sag­de Ke­vin Magnus­sen. Hem­me­ligt be­søg At An­ders Holch Povls­en har be­ty­det me­get i aft alen med Re­nault, un­der­stre­ges yder­li­ge­re af, at rig­man­den var sam­men med Ke­vin Magnus­sen, da dan­ske­ren for tre uger si­den be­søg­te fa­brik­ken i En­sto­ne i al hem­me­lig­hed, hvor de to sam­men fl øj til Eng­land i An­ders Holch Povls­ens pri­vat­fl y.

Sid­ste gang, An­ders Holch Povls­en og Ja­ck & Jo­nes var sponsor på Ke­vin Magnus­sens ra­cer, var, da dan­ske­ren vandt mester­ska­bet i For­mel 1- ru­ge­kas­sen Re­nault 3,5. Og den suc­ces­ri­ge co­ck­tail af Magnus­sen, Holch, start­num­mer 20 og Re­nault må ger­ne fort­sæt­te, jo­ke­de Ke­vin Magnus­sen.

» Ja­ck & Jo­nes er sponsor på bi­len og har væ­ret min sponsor gen­nem man­ge år nu. En Re­nault med num­mer 20 og Ja­ck & Jo­nes på si­der­ne gi­ver go­de min­der. Så for­hå­bent­lig kan vi byg­ge vi­de­re på det og få et rig­tig godt sam­ar­bej­de, « sag­de han.

An­ders Holch Povls­en var ik­ke selv til ste­de i Pa­ris, men han vil uden tvivl væ­re at fi nde til fl ere af sæ­so­nens For­mel 1- løb. An­ders er en rig­tig stor støt­te på al­le mu­li­ge må­der

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.