Mirak­let i Pa­ris

BT - - KEVIN MAGNUSSEN TILBAGE I FORMEL 1 -

DET ER SVÆRT at kom­me ind i For­mel 1. Det er end­nu svæ­re­re, hvis man kom­mer fra et lil­le land som Dan­nark. Og det er om­trent umu­ligt at gø­re co­me­ba­ck, når man én gang er rø­get ud af fel­tet.

Der­for var det mira­kel, vi op­le­ve­de i går i Pa­ris. Uan­set hvor me­get han fortje­ner en ny chan­ce – det er imod al­le odds, at Ke­vin Magnus­sen nu er til­ba­ge i For­mel 1.

For tag ik­ke fejl: Hans co­me­ba­ck er ik­ke re­sul­ta­tet af en gen­nemtænkt kar­ri­e­re- stra­te­gi. Det hand­ler ik­ke om, at han og hans bag­land hav­de is i ma­ven. El­ler om at man ba­re ven­te­de, til den rig­ti­ge chan­ce op­stod.

Nej - det er først og frem­mest no­get så usik­kert som held, uheld og til­fæl­dig­he­der, der har skaff et Magnus­sen til­ba­ge i mo­tor­spor­tens kon­ge­klas­se. Hvis ik­ke olie­pri­sen var kol­lap­set og hav­de sendt det stats­li­ge ve­nezu­elan­ske olie­sel­skab PDVSA ud i frit fald, hav­de Pa­stor Mal­do­na­do sta­dig sid­det i den bil, der nu bæ­rer Magnus­sens navn.

Men da Mal­do­na­dos uheld blev Magnus­sens held, re­a­ge­re­de han rig­tigt. Sport­s­ligt set var han det op­lag­te valg for Re­nault, for hans kom­bi­na­tion af hur­tig­hed og er­fa­ring var uover­truff en blandt de le­di­ge kø­re­re. Det er ba­re ik­ke al­tid nok i ver­dens dy­re­ste sport, men in­den an­dre kø­re­re kun­ne by­de ind med al­ter­na­ti­ve ’ ta­len­ter’ som bed­re na­tio­na­li­tet el­ler fl ere sponso­rer, hav­de An­ders Holck- Povls­en star­tet Be­st­sel­ler- jet­ten for at fl yve til Eng­land og få en aft ale på plads.

Eft er alt for man­ge må­ne­der med pas­si­vi­tet og rå­d­løs­hed i Magnus­sens bag­land, var det fl ot og eff ek­tivt ar­bej­de. Et styk­ke ar­bej­de, som Dan­mark og he­le mo­tor­sport­s­ver­de­nen skal væ­re Holck- Povls­en evigt tak­nem­me­lig for. Uden Be­st­sel­ler- eje­ren og hans mil­li­o­ner er jeg ban­ge for, at me­ga- talentet Ke­vin Magnus­sen var rø­get ud af For­mel 1 for evigt. Det hav­de væ­ret vildt uret­fær­digt, for han hø­rer til i fel­tet, men der er in­gen, der har lo­vet, at For­mel 1 skal væ­re fair. NÅR MAN LI­GE har op­le­vet et mira­kel, skal men ik­ke væ­re sort­se­er. Men al­li­ge­vel: Selv­om 2016- sæ­so­nen først star­ter of­fi ci­elt om halvan­den må­ned, er det ik­ke for tidligt at tæn­ke på 2017. Jeg ved ik­ke, hvor­dan Magnus­sens kon­trakt med Re­nault er skru­et sam­men, men det er i prin­cip­pet og­så li­ge­gyl­digt. Hvis tea­met af den ene el­ler den an­den grund vil drop­pe dan­ske­ren eft er ba­re en en­kelt sæ­son, kan de gø­re det – det er kun et spørgs­mål om ad­vo­ka­treg­nin­gens stør­rel­se. Der­for skal Ke­vin Magnus­sen gø­re sig fortjent til et læn­ge­re op­hold hos Re­nault, som, jeg er sik­ker på, ud­vik­ler sig til et top­team i lø­bet af få år.

Det gør han først og frem­mest ved at sæt­te team­kam­me­rat Jo­ly­on Pal­mer på plads. Selv­om han vandt GP2- mester­ska­bet 2014, an­ses eng­læn­de­ren ik­ke for at kom­me fra den al­le­rø­ver­ste skuff e med nye For­mel 1- kø­re­re. Pal­mers vej til For­mel 1 har væ­ret for lang og for kring­let til at man kan tro på, at han bli­ver en de­ci­de­ret top­kø­rer. Der­for skal Magnus­sen med sin stør­re er­fa­ring og na­tur­ta­lent nær­mest sa­ve Pal­mer midt over i 2016. Alt an­det end en klar sejr i bå­de kva­li­fi ka­tions- og po­int- du­el­len mod eng­læn­de­ren vil væ­re en skuff el­se, der sæt­ter spørgs­måls­tegn ved Magnus­sens lang­tids­hold­bar­hed i For­mel 1.

Jeg tror ik­ke, Pal­mer bli­ver et pro­blem for Magnus­sen. Men jeg fryg­ter, at Re­naults nyud­nævn­te re­ser­ve­kø­rer, Este­ban Ocon, er en langt stør­re trus­sel. Den 19- åri­ge fransk­mand vandt i 2014 Eu­ro­se­ri­en i For­mel 3 – for­an blandt an­dre sid­ste sæ­sons For­mel 1- sen­sa­tion, Max Ver­stap­pen. Sid­ste år vandt Ocon GP3- se­ri­en, og Mer­ce­des skrev en lang­tids­kon­trakt med ham, der in­klu­de­re­de For­mel 1- test­ar­bej­de al­le­re­de i år.

Nu er Mer­ce­des- kø­re­ren så Re­nault- re­ser­ve – dén løs­ning gi­ver kun me­ning, hvis Ocon har få­et ga­ran­ti for end­nu me­re For­mel 1- ar­bej­de, end ty­sker­ne kun­ne til­by­de.

Sam­ti­dig blev Ocons GP3- ti­tel kørt hjem for ART- tea­met, hvor che­fen hed Fre­de­ric Vas­seur. Sam­me Vas­seur blev i går an­non­ce­ret som ny team­chef for Re­naults For­mel 1- team, og han vil utvivl­s­omt pres­se på for at sik­re sin pro­tegé en plads i For­mel 1- fel­tet så hur­tigt som mu­ligt. I den for­bin­del­se vil Ocons na­tio­na­li­tet og­så hjæl­pe ham, for del­vist stat­se­je­de Re­nault vil ger­ne op­fat­tes som et fransk na­tio­nal- team i For­mel 1. DET AN­TY­DER ALT sam­men, at Ocon al­le­re­de nu li­nes op til det ene Re­nault- sæ­de i 2017. Sam­ti­dig si­ger ryg­ter­ne, at Re­nault vil ha­ve et etab­le­ret top­navn i den an­den bil, der kan gu­i­de og ud­dan­ne Ocon. Man­ge rig­tigt go­de kø­re­res kon­trak­ter ud­lø­ber eft er den­ne sæ­son, og et Re­nault- sæ­de for 2017 vil væ­re fri­sten­de for re­la­tivt un­ge kø­re­re som Valt­te­ri Bot­tas og Ni­co Hül­ken­berg – og for er­far­ne grand­prix- vin­de­re som Jen­son But­ton og Fe­lipe Mas­sa, der er op­lag­te læ­re­me­stre for Ocon.

Der­for skal Ke­vin Magnus­sen bru­ge 2016 til selv at bli­ve et ’ stort navn’ – så han ik­ke er til at kom­me uden om, når Re­nault skal læg­ge pla­ner for 2017.

Det kan vir­ke pe­s­si­mi­stisk, at jeg al­le­re­de nu ser pro­ble­mer i for­hold til 2017. Men det var mang­len på lang­tids­plan­læg­ning og den fa­mø­se Plan B, der var uhyg­ge­ligt tæt på at sen­de Ke­vin Magnus­sen ud i For­mel 1- glem­s­len. Det må ik­ke ske igen. 2016 skal væ­re en ube­tin­get suc­ces for Ke­vin Magnus­sen.

Det co­me­ba­ck vi nu op­le­ver er et mira­kel. End­nu et co­me­ba­ck er umu­ligt.

PE­TER NY­GAARD,

KE­VIN MAGNUS­SEN NAVN: FØDT: BED­STE RE­SUL­TAT I F1: KAR­RI­E­REN I TAL: 2008: Dansk me­ster i For­mel Ford med 11 sej­re og 12 po­di­e­pla­ce­rin­ger i alt 2009:

2010:

2011:

2012:

2013:

2014:

2015:

2016:

Ke­vin Jan Magnus­sen 5. ok­to­ber 1992 i Roskil­de

An­den­plads i det au­stral­ske grand­prix 2014

Sam­let num­mer syv i For­mel Re­nault 2.0 Eu­ro­cup. Sam­let num­mer to i For­mel Re­nault 2.0 og kå­ret til årets rook­ie. Bli­ver en del af For­mel 1- tea­met McLa­rens så­kald­te Yo­ung Dri­ver Pro­gram­me

Sam­let num­mer tre i det ty ske For­mel 3- mester­skab med tre sej­re og ot­te po­di­e­pla­ce­rin­ger i alt. Årets rook­ie

Sam­let num­mer to i det bri­ti­ske For­mel 3- mester­skab med syv sej­re og ni po­di­e­pla­ce­rin­ger i alt

Sam­let sy­ver i For­mel Re­nault 3.5 med én sejr og tre po­di­e­pla­ce­rin­ger i alt. Bli­ver så­kaldt McLa­ren De­ve­l­op­ment Dri­ver

Vin­der mester­ska­bet i For­mel Re­nault 3.5 med fem sej­re og 13 po­di­e­pla­ce­rin­ger i alt. Re­ser­ve­kø­rer for McLa­ren

Fast kø­rer for McLa­ren i For­mel 1

Test- og re­ser­ve­kø­rer for McLa­ren i For­mel 1

Fast kø­rer for Re­nault i For­mel 1w

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.