Det vid­ste du ik­ke om Ke­vins nye team

BT - - TEAM RENAULT -

Jo­hn Ni­el­sen tæt på til­sku­er­ne Dan­marks før­ste Le Mans- vin­der Jo­hn Ni­el­sen fi k kun en en­kelt tur i en For­mel 1- ra­cer. Den kom på Jyl­lands- Rin­gen i 1983, hvor ’ Su­per- Jo­hn’ skul­le for­sø­ge at slå ba­ne­re­kor­den i en af Alain Prosts afl ag­te bi­ler. Re­kord­for­sø­get end­te med en dra­ma­tisk afk ør­sel, og Re­nault- ra­ce­ren røg helt ud til til­sku­er­plad­ser­ne, hvor en lil­le dreng fi k over­fl adi­ske ska­der. I dag kom­men­te­rer Jo­hn Ni­el­sen For­mel 1 for TV3. Magnus­sen var var hem­me­lig re­ser­ve Da Jan Magnus­sen i 1998 blev fy­ret fra Stewart- Ford tea­met, fun­ge­re­de han i en kort pe­ri­o­de som ’ hem­me­lig’ re­ser­ve for det team, søn­ni­ke nu skal kø­re for. Den­gang stil­le­de man op un­der Be­net­ton- nav­net, og Jan Magnus­sen kom al­drig i ak­tion for tea­met, der hav­de Gi­an­car­lo Fi­si­chel­la og Ale­xan­der Wurz som fa­ste kø­re­re. Send­te an­den­kø­re­ren i heg­net Eft er at ha­ve vun­det VM 2005 og 2006 med Fer­nan­do Alonso ( tv.) blev de føl­gen­de sæ­so­ner en skuff el­se for Re­nault. Men den egen­rå­di­ge team­chef Flavio Bri­a­to­re ( midt) fandt en al­ter­na­tiv må­de at sco­re go­de re­sul­ta­ter på. I Sin­ga­po­res Grand Prix 2008 hen­te­de han Alonso i pit me­get tidligt i lø­bet, og kort eft er sat­te an­den­kø­rer Nel­son Piquet Jr. ( th.) sin Re­nault i bar­ri­e­ren. Det med­før­te en sa­fe­tycar- pe­ri­o­de, der øde­lag­de pit­stop- stra­te­gi­en for re­sten af fel­tet, så Alonso kun­ne sco­re en over­ra­sken­de sejr. Da Piquet se­ne­re in­drøm­me­de, at han var kørt i heg­net med vil­je eft er or­dre fra Bri­a­to­re, blev team­che­fen ude­luk­ket for liv­s­tid. Sam­ti­dig op­hæ­ve­de et par sponso­rer sa­m­ar­bej­det, og Re­nault solg­te sit team i 2010. De nye eje­re, en in­ve­ste­rings­fond fra Luxem­bourg, stil­le­de op un­der nav­net Lo­tus i 2011- 15, in­den Re­nault i de­cem­ber køb­te tea­met til­ba­ge. Hen­te­de Alonso ind fra re­ser­ve­bæn­ken Det var den kon­tro­ver­si­el­le Re­nault- team­chef Flavio Bri­a­to­re, der ’ op­da­ge­de’ Fer­nan­do Alonso i slut­nin­gen af 1990er­ne. Han pla­ce­re­de i 2001 den un­ge spa­ni­er i det lil­le Mi­nar­di- team, hvor han kør­te en fl ot de­but­sæ­son. Al­li­ge­vel fi k han kun en plads på Re­naults re­ser­ve­bænk i 2002, men året eft er var han til­ba­ge. Alonso vandt al­le­re­de i sin co­me­ba­ck­sæ­son sin før­ste grand­prix- sejr. Og i 2005 var han ver­dens­me­ster. Op­fandt tur­bo­mo­to­ren i F1 I 1960er­ne og 70er­ne måt­te man bå­de kø­re med su­ge- og turbomotorer i For­mel 1. In­gen tro­e­de på tur­bo- løs­nin­gen – indtil Re­nault de­bu­te­re­de i For­mel 1 i 1977. Fransk­mæn­de­ne hav­de ud­vik­let en tur­bo­mo­tor, der re­vo­lu­tio­ne­re­de spor­ten. Det vi­ste sig hur­tigt, at Re­nault hav­de læst reg­le­men­tet rig­tigt, og i lø­bet af få år skift ede he­le fel­tet til turbomotorer. Iro­nisk nok fi k Re­nault al­drig fuldt ud­byt­te af de­res tur­bo­re­vo­lu­tion. BMW, TAG/ Pors­che og Hon­da over­ha­le­de fransk­mæn­de­ne in­denom og kør­te med al­le VM- tit­ler­ne i For­mel 1s før­ste tur­bo- æra, der slut­te­de i 1988.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.