Re­nault- boss: Vi er i For­mel 1 for at vin­de

BT - - TEAM RENAULT -

Re­nault præ­sen­te­re­de ik­ke kun Ke­vin Magnus­sen og Jo­ly­on Pal­mer som de to kø­re­re på For­mel 1- hol­det i 2016 ons­dag eft er­mid­dag i Pa­ris. Mål­sæt­nin­gen for de kom­men­de år blev og­så fol­det ud, og der er in­gen tvivl om, at Re­nault har sto­re am- bi­tio­ner om at nå helt til tops i de kom­men­de år.

Re­naults sport­s­di­rek­tør, Cy­ril Abi­te­boul, for­tæl­ler, at det kom­mer til at ta­ge no­get tid, før det fran­ske hold kan vin­de tit­ler i mo­tor­spor­tens kon­ge­klas­se.

» Am­bi­tio­nen er ik­ke ba­re at del­ta­ge. Vi har ik­ke en in­ten­tion om ba­re at væ­re et num­mer. Vi er her Hvis du har talentet til at bli­ve For­mel 1- kø­rer, så har du et vin­due på to- tre år, hvor det skal lyk­kes. Lyk­kes det ik­ke dér, så er der al­le­re­de en ny ge­ne­ra­tion, som skub­ber på bag­fra. Det er ’ ma­ke it or bre­ak it’. Der er jo kun 22 plad­ser, og der er en hel ver­den, som kø­rer for at vin­de, « si­ger Cy­ril Abi­te­boul.

Han pe­ger på hol­dets suc­ces i an­dre af mo­tor­spor­tens klas­ser som ek­sem­pel­vis GP2, der blev vun­det af Jo­ly­on Pal­mer i 2014. Ken­der vej­en » Vi har vun­det i al­le ka­te­go­ri­er. Der er in­gen grund til, at vi ik­ke kan gen­ta­ge det i For­mel 1. Vi ken­der ve- jen, « si­ger Cy­ril Abi­te­boul.

Car­los Ghosn, som er Re­nault- di­rek­tør, ser ger­ne, at hol­det kæm­per med om po­di­e­pla­ce­rin­ger­ne in­den for de næ­ste tre år.

» Vi er her for at kon­kur­re­re på hø­je­ste ni­veau og i sid­ste en­de vin­de. Det kom­mer ik­ke til at ske i 2016. Det kom­mer til at ta­ge me­re tid, « si­ger Car­los Ghosn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.