Hjem­me­ba­ne­for­del

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Vej­en til OL ser ud til at bli­ve en anel­se let­te­re for de dan­ske hånd­bold­her­rer. Kva­li­fi ka­tions­tur­ne­rin­gen mod Kro­a­tien, Nor­ge og Ba­hrain spil­les nem­lig på dansk grund. Det op­ly­ser Dansk Hånd­bold For­bund ( DHF) i en pres­se­med­del­el­se.

Det er Det In­ter­na­tio­na­le Hånd­bold For­bund ( IHF), der har til­delt Dan­mark vært­ska­bet.

Sport­s­chef Ul­rik Wil­bek kal­der det ’ helt vildt fedt’, og han ser det som en klar for­del for Dan­mark at und­gå at bru­ge en mas­se tid på rej­se­da­ge. For hol­det gi­ver det en god tryg­hed at væ­re på hjem­me­ba­ne, og man und­går at bru­ge tid på rej­se­da­ge

Mens Dan­mark måt­te nø­jes med sjet­te­plad­sen ved ja­nu­ars EM- slut­run­de, spil­le­de Nor­ge og Kro­a­tien se­mi­fi na­ler, før beg­ge hold end­te i kam­pen om bron­ze­me­dal­jer.

Og­så de dan­ske kvin­der spil­ler OL- kva­li­fi ka­tion på hjem­me­ba­ne. Det er i Aar­hus 18.- 20. marts. Kam­pen om det vært­skab vandt DHF al­le­re­de i de­cem­ber.

Ul­rik Wil­bek har tid­li­ge­re på ugen ud­talt, at beg­ge hold skal kva­li­fi ce­re sig til OL.

» Jeg sy­nes, at det ( suc­ceskri­te­ri­et, red.) må væ­re to kva­li­fi ce­re­de hold til OL, hvor i hvert fald det ene op­når me­dal­jer. Men jeg kan desvær­re ik­ke love, at det er så­dan, det går. Så­dan er sport hel­dig­vis, « sag­de Wil­bek man­dag i en pres­se­med­del­el­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.