Nne

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Kø­ben­havn var som et hjem for mig, og Forum var vir­ke­lig fan­ta­stisk at kø­re i. Stem­nin­gen i Forum er den bed­ste, som jeg no­gen­sin­de har op­le­vet til et 6- da­ge­sløb. Jeg hu­sker og­så al­le de smuk­ke pi­ger, som stod i det tred­je hjør­ne på in­der­ba­nen - sam­me sted hver gang. Det løft ede vir­ke­lig min moral, at op­bak­nin­gen til lø­bet var så stor. Jeg hu­sker kul­den, som ram­te os hver gang, at vi pas­se­re­de må­l­linj­en, for dø­re­ne stod åb­ne. Hvert år glip­pe­de fl ere hold at gen­nem­fø­re, for­di al­le blev sy­ge

dø­de i 2014 i en al­der af 92 år, men hans navn vil for evigt bli­ve hu­sket. 14 sej­re har han for­delt over fl ere for­skel­li­ge 6- da­ge­sløb, og han vandt det kø­ben­havn­ske fi re gan­ge i 1950’ er­ne. Det var Wer­ner Ni­el­sen, som skab­te for­tæl­lin­gen om par nr. syv, og for fi re år si­den blev han hyl­det til stå­en­de ova­tio­ner un­der 6- da­ge­slø­bet i Bal­lerup Su­per Are­na. En stor og fortjent hyl­dest til en af de stør­ste skik­kel­ser i den dan­ske 6- da­ge­sløbs- hi­sto­rie.

er det svært at kom­me uden om nav­ne som Alex Ras­mus­sen og Mi­cha­el Mør­køv, som har vun­det 6- da­ge­slø­bet i Kø­ben­havn man­ge gan­ge. Jens Veg­ger­by og Jim­mi Mad­sen har og­så spil­let en væ­sent­lig rol­le in­den for de sid­ste 20 år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.