Ven­stre: Vi gi­ver ri­ge­ligt

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

BT fik fat i uden­rigs­ord­fø­rer Mi­cha­el Aa­strup Jensen for at hø­re ham, om 400 mil­li­o­ner kro­ner ek­stra og 688 mil­li­o­ner kro­ner i alt er for fed­tet af den dan­ske re­ge­ring at di­ske op med til do­nor­kon­fe­ren­cen i Lon­don.

»Allerførst er det vig­tigt at hol­de fast i, at 688 mil­li­o­ner kro­ner i sig selv er et me­get stort og am­bi­tiøst bi­drag til do­nor­kon­fe­ren­cen. Vi er og­så i top fem i for­hold til at va­e­re de stør­ste bi­drag­y­de­re i Sy­ri­en, når der ta­ges høj­de for vo­res stør­rel­se. Nu må det og­så va­e­re re­sten af ver­den, der bak­ker op,« si­ger Mi­cha­el Aa­strup Jensen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.