Nor­ge: NIERGAVE

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

drag da og­så va­e­re stør­re, me­ner man i Dansk Flygt­nin­ge­hja­elp.

»Over­ord­net kan man si­ge, at det er man­ge pen­ge, der er brug for – nem­lig ni mil­li­ar­der dol­lar (ca. 61 mil­li­ar­der kro­ner). Vi hav­de hå­bet på, at re­ge­rin­gen vil­le gi­ve fle­re pen­ge, for si­tu­a­tio­nen i na­er­om­rå­der­ne er ka­ta­stro­fal,« si­ger Ann Mary Ol­sen, der er in­ter­na­tio­nal chef i Dansk Flygt­nin­ge­hja­elp. Bed­re for­hold i lej­re­ne »Fat­tig­dom­men bli­ver stør­re, ad­gan­gen til sund­hed­sy­del­ser­ne min­dre, og flygt­nin­ge­ne kan ik­ke få ar­bej­de. Un­der­sø­gel­ser vi­ser, at hvis flygt­nin­ge­ne hav­de ad­gang til et ar­bej­de og bed­re for­hold i lej­re­ne, så vil­le de bli­ve. Så på den led kan det og­så va­e­re i vo­res egen in­ter­es­se at do­ne­re fle­re pen­ge for at mind­ske flygt­nin­ge­strøm­men imod Eu­ro­pa,« si­ger hun.

Og­så an­dre lan­des re­ge­rings­che­fer hav­de i går spen­der­buk­ser­ne på. Bl.a. Stor­bri­tan­ni­ens pre­mi­er­mi­ni­ster David Ca­meron, der hav­de 22,7 mil­li­ar­der kro­ner med i po­sen. Ta­ges der høj­de for ind­byg­ger­tal­le­ne, så gi­ver såvel Nor­ge som Stor­bri­tan­ni­en fle­re pen­ge end Dan­mark.

Tys­klands kans­ler An­gela Mer­kel di­ske­de i går op med ca. ni mil­li­ar­der kro­ner i 2016, som dog er lidt fa­er­re kro­ner per ind­byg­ger end Dan­mark. Med i det reg­ne­styk­ke skal dog, at Tys­kland med over en mil­li­on asylan­sø­ge­re i 2015 har ri­ge­ligt at slås med i for­hold til at fin­de pen­ge til de man­ge hjem­li­ge asylan­sø­ge­re.

En ud­for­dring, som og­så Dan­mark ken­der til, dog i min­dre ska­la end i Tys­kland. Me­re end 66,6 mia. kr. Af de 400 mil­li­o­ner ek­stra pen­ge, re­ge­rin­gen i går gav de sy­ri­ske flygt­nin­ge i Sy­ri­en, så går langt ho­ved­par­ten, nem­lig de 300 mil­li­o­ner kro­ner, til hu­ma­ni­ta­er bi­stand til flygt­nin­ge­lej­re­ne i na­er­om­rå­der­ne. De re­ste­ren­de 100 mil­li­o­ner går til at støt­te de­mo­kra­ti og men­ne­ske­ret­tig­he­der i Sy­ri­en. De re­ste­ren­de 288 mil­li­o­ner kro­ner er øre­ma­er­ket de tyr­ki­ske flygt­nin­ge­lej­re.

Iføl­ge den en­gel­ske pre­mi­er­mi­ni­ster, den kon­ser­va­ti­ve David Ca­meron, rej­ste gårs­da­gens kon­fe­ren­ce i Lon­don me­re end 10 mil­li­ar­der dol­lar, sva­ren­de til ca. 66,6 mil­li­ar­der kro­ner. Det er, iføl­ge avi­sen the Gu­ar­di­an, det stør­ste be­løb, der er rejst på én dag i for­bin­del­se med en hu­ma­ni­ta­er kri­se.

Pre­mi­er­mi­ni­ste­ren for­kla­re­de, at lan­de­ne har gi­vet til­sagn om op mod seks mia. dol­lar, der fal­der i år, og yder­li­ge­re fem mil­li­ar­der dol­lar frem mod 2020.

»Det be­ty­der, at mil­li­o­ner af men­ne­sker vil få mad, la­e­ge­hja­elp og hus­ly i Sy­ri­en og an­dre lan­de,« sag­de David Ca­meron iføl­ge The Gu­ar­di­an.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.