Kø­ben­havn kå­ret til ver­dens bed­ste by

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

Za­ne­ta Mi­kosa, 42 år, ph.d.-stu­de­ren­de, Let­land An­da Ma­ti­jesi­cu, 70 år, pen­sio­nist, Let­land

Er Kø­ben­havn ver­dens bed­ste by?

»Kø­ben­havn er en me­get dyr by, så det kan va­e­re lidt sva­ert at ud­nyt­te al­le mu­lig­he­der­ne. Det ta­get i be­tragt­ning er den ik­ke så god for al­le.«

Hvad er det bed­ste ved Kø­ben­havn?

»Dan­sker­ne. De er sim­pelt­hen så sø­de og ven­li­ge. Og så er vi ret be­gej­stre­de for Chri­sti­ans­havn, hvor byg­nin­ger­ne er gam­le uden­på og mo­der­ne in­de­ni. Det er ele­gant la­vet.«

Hvad er det va­er­ste ved Kø­ben­havn?

»Her er sim­pelt­hen så koldt og bla­e­sen­de, men det er dan­sker­ne åben­bart vant til, for man­ge cyk­li­ster har ik­ke en­gang hu­er og hal­størkla­e­der på. Selv når det reg­ner, bru­ger in­gen pa­raply.« Vi­o­let Zhang, 21 år, stu­de­ren­de, Ki­na Vi­cley Xu, 23 år, stu­de­ren­de, Ki­na

Er Kø­ben­havn ver­dens bed­ste by?

»Det kun­ne sag­tens ta­en­kes. Li­ge nu bor vi i Lon­don, og sam­men­lig­net med den er det hyg­ge­ligt, at Kø­ben­havn er me­get min­dre.«

Hvad er det bed­ste?

»Smuk ar­ki­tek­tur og go­de spi­se­ste­der. Man kan bru­ge man­ge ti­mer på ba­re at gå.«

Hvad er det va­er­ste?

»Det kol­de fe­bru­ar­vejr. Og at det er ut­ro­lig sva­ert at fin­de Kjeld­sens Dan­ske Småka­ger. De er me­get kend­te i Ki­na, så dem er vi nødt til at ha­ve med hjem. Vi har fun­det fem då­ser i en ki­ne­sisk re­stau­rant, men det er ik­ke helt nok.« Jet­te Freyholdt, 16 år, stu­de­ren­de, Tys­kland Jo­han­nes Paa­csh, 18 år, stu­de­ren­de, Tys­kland

Er Kø­ben­havn ver­dens bed­ste by?

»Den er i hvert fald en af de bed­ste. Men Am­ster­dam er og­så rig­tig fed.«

Hvad er det bed­ste?

»Den min­der me­get om Am­ster­dam med smuk­ke byg­nin­ger og go­de shop­pe­mu­lig­he­der. Vi er fi­re fa­mi­li­er, der hvert år be­sø­ger vo­res fe­ri­e­hus i Ma­ri­en­lyst i fe­bru­ar, og så er det rart at kom­me ind til Kø­ben­havn.«

Hvad er det va­er­ste?

»Det er sva­ert at kom­me i tan­ke om no­get dår­ligt.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.