Dong får stort un­der­skud

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

Selv om Dong Ener­gy op­nå­e­de et drifts­re­sul­tat på 18,5 mia. kr. i 2015, kom­mer sel­ska­bet al­li­ge­vel ud af regn­skabsår­et med et mi­nus­re­sul­tat ef­ter skat på 12,1 mia. kr.. Det skyl­des ho­ved­sa­ge­ligt nedskriv­nin­ger på olie- og gas­di­vi­sio­nen på 14,8 mia. kr. som føl­ge af den la­ve olie­pris.

Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Hen­rik Poul­sen fo­ku­se­rer på de po­si­ti­ve hi­sto­ri­er i regn­ska­bet.

»Trods kraf­tig mod­vind på råva­re­mar­ke­der­ne le­ve­re­de vi et re­kord­højt drifts­re­sul­tat i 2015. Kon­cer­nens drifts­re­sul­tat steg med 13 pro­cent til 18,5 mia. kr., hvil­ket var in­den for det ud­meld­te ni­veau,« si­ger han i en kom­men­tar til regn­ska­bet. Han gla­e­der sig over, at der trods pro­ble­mer­ne med oli­en er frem­gang i vin­de­ner­gi­di­vi­sio­nen, hvis om­sa­et­ning vok­se­de med 70 pro­cent i 2015. Og for­vent­nin­gen til 2016 er, at der sker be­ty­de­lig va­ekst igen på det­te for­ret­nings­om­rå­de. Og­så sid­ste år pra­e­sen­te­re­de Dong Ener­gy et ne­ga­tivt re­sul­tat. Den­gang var det dog kun på 5,3 mia.

Dong Ener­gy skal ef­ter pla­nen børsno­te­res se­ne­re i år. Pro­ces­sen er i fuld gang, men ud­vik­lin­gen i olie­pri­sen er en joker, der kan få be­tyd­ning for ti­m­in­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.