Ja, men al­le lan­de skal bi­dra­ge og løf­te i flok

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

MI­CHA­EL AA­STRUP JENSEN

at al­le lan­de gri­ber ind og ta­ger stil­ling til den sto­re kri­se i Sy­ri­en, hvor vi bli­ver nødt til at hja­el­pe de man­ge of­re. Fra dansk si­de prø­ver vi at pres­se de an­dre lan­de til at op­nå sam­me am­bi­tions­ni­veau som os. Der­for gi­ver vi 688 mi lli­on er på FNs do­nor­kon­fe­ren­ce. Her kig­ger man hin­an­den i øj­ne­ne og dis­ku­te­rer, hvor­dan ver­dens­sam­fun­det skal gri­be ind og hånd­te­re kon­klif­ten i Sy­ri­en. I den for­bin­del­se er der en lang ra­ek­ke lan­de, som ik­ke gør no­get. Vi op­le­ver lan­de med sto­re arm­be­va­e­gel­ser, men når det kom­mer til styk­ket, be­ta­ler de ik­ke ret me­get. Og det er et pro­blem. Så vi har til­fø­jet ek­stra 400 mil­li­o­ner for at sen­de et sig­nal og for at pres­se de ri­ge gol­f­sta­ter med man­ge pen­ge – og i li­ge så høj grad pres­se sto­re lan­de som USA og Ca­na­da.

DET ER VIG­TIGT,

på, at de 688 mil­li­o­ner kro­ner ik­ke kan ses iso­le­ret. Ved si­den af do­nor­kon­fe­ren­cen gi­ver vi en lang ra­ek­ke mid­ler til for­skel­li­ge or­ga­ni­sa­tio­ner, som er ak­ti­ve om­kring Sy­ri­en. Hvis man sam­ler al­le pen­ge­ne, så kom­mer vi op på et me­get hø­je­re be­løb end det, der bli­ver gi­vet på do­nor­kon­fe­ren­cen. Selv­om vi har va­e­ret nødsa­get til at re­du­ce­re ud­vik­lings­bi­stan­den, så har vi fri­holdt he­le det hu­ma­ni­ta­e­re om­rå­de for be­spa­rel­ser. Vi vil ger­ne lig­ge i top­pen i for­hold til bi­drag til Sy­ri­en for at hja­el­pe of­re­ne. Men det er vig­tigt, at stør­re og ri­ge­re lan­de bi­dra­ger, for­di Dan­mark ik­ke kan ba­e­re den ka­em­pe op­ga­ve ale­ne.

MAN SKAL HU­SKE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.