’ ’

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

Men man kan ik­ke spi­se sig­na­ler, og man kan hel­ler ik­ke drik­ke go­de hen­sig­ter

dansk ud­vik­lings­bi­stand, og re­sul­ta­tet af det ser vi nu, hvor vi ik­ke er i stand til at ef­ter­kom­me FNs øn­ske om, at lan­de­nes sam­le­de bi­drag til Sy­ri­en for­dob­les. Det sy­nes jeg er tu­de­tos­set. Det er be­ska­em­men­de af hen­syn til de men­ne­sker, som sid­der i flygt­nin­ge­lej­re­ne og mang­ler bå­de mad og drik­ke. Men det er og­så tos­set set fra et dansk syns­punkt. For hvis vi skal prø­ve at und­gå, at flygt­nin­ge­strøm­men­de ta­ger til, bli­ver vi nødt til at hja­el­pe folk i na­er­om­rå­der­ne. I øje­blik­ket er folk nødt til at flyg­te, for­di de mang­ler mad og drik­ke. FN rå­ber på ek­stra hja­elp, og det ene­ste, som den dan­ske re­ge­ring er i stand til er at sen­de, er det sam­me be­løb fra ud­vik­lings­bi­stan­den som sid­ste år, selv­om FN har bedt om det dob­bel­te. Det er ik­ke godt nok. Det er et klok­ke­klart be­vis på, at de be­ska­e­rin­ger, man har la­vet i bi­stan­den, har sto­re og dra­ma­ti­ske kon­se­kven­ser, når vi ik­ke er i stand til at ho­ste op med me­re.

RE­GE­RIN­GEN HAR SLAG­TET

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.