Po­li­tik for­kla­edt som forsk­ning

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

Ras­mus Ale­ni­us Bo­serup er for­sker på Dansk In­sti­tut for In­ter­na­tio­na­le Stu­di­er (DIIS). Han sprang 23. ja­nu­ar ud som po­li­ti­ker un­der asyl­de­bat­ten, da han I Kri­ste­lig Dag­blad på­stod, at den si­tu­a­tion, vi stod i li­ge ef­ter ved­ta­gel­sen af den nye flygt­nin­ge­lov, min­der om Muham­med­kri­sen. Han me­ner, at stram­nin­ger­ne kan få kon­se­kven­ser for lan­dets sik­ker­hed og diplo­ma­ti­ske gen­nem­slags­kraft.

PA­NE­LET Vi skal ik­ke fø­re po­li­tik ef­ter, hvad nog­le is­la­mi­ster kun­ne fin­de på at ta­en­ke om den

ÈN TING ER, hvad man si­ger som pri­vat­per­son, men Bo­serup kom med sin ud­mel­ding som for­sker ved DIIS og ef­ter­lod der­for det ind­tryk, at hans ord ud­sprang af en for­skers ana­ly­se. Det er dybt pro­ble­ma­tisk, for jeg op­fat­ter hans ud­mel­ding som et po­li­tisk syns­punkt. FOR DET FØR­STE bør man ik­ke bru­ge sin for­sker­ti­tel, når man kom­mer med den slags per­son­li­ge hold­nin­ger, og for det an­det hol­der hans vur­de­ring ik­ke. Ken­der man Muham­med­kri­sen i dyb­den, ved man, at der er enorm stor for­skel på, hvad der ske­te op til den kri­se, og hvad vi op­le­ve­de i for­bin­del­se med de se­ne­ste asyl­stram­nin­ger. AL­LI­GE­VEL FORT­SA­ET­TER BO­SERUP sin på­stand bå­de i DR De­bat­ten og i Huf­fing­ton Post, hvor han i sid­ste uge frem­sat­te en så­kaldt ana­ly­se med over­skrif­ten ’Den­mark’s Harsh New Im­mi­gra­tion Law Will End Bad­ly for Eve­ry­o­ne’. Det er ik­ke ba­re en per­son­lig hold­nings­pra­e­get ar­ti­kel, den er og­så fuld af fak­tu­el­le fejl. HANS HO­VED­PO­IN­TE ER, at vi skal pas­se på med at la­ve så­dan nog­le stram­nin­ger, for han er nervøs for, at al-Qa­e­da og Is­la­misk Stat vil re­a­ge­re på dem og kom­me ef­ter os. Det er fuld­sta­en­dig van­vit­tigt, at han vil depo­ne­re vo­res de­mo­kra­ti­ske be­slut­nin­ger hos ter­r­o­ri­ster­ne. For det før­ste skal vi i Dan­mark ik­ke fø­re vo­res po­li­tik ef­ter, hvad nog­le is­la­mi­ster kun­ne fin­de på at ta­en­ke om den, og for det an­det har hver­ken al-Qa­e­da el­ler Is­la­misk Stat kom­men­te­ret stram­nin­ger­ne. Is­la­misk Stat in­ter­es­se­rer sig ik­ke for vo­res flygt­nin­gepo­li­tik og men­ne­ske­ret­tig­he­der­ne, for de vil hel­le­re ha­ve, at man kom­mer og bosa­et­ter sig i de­res ka­li­fat frem for at le­ve i de van­tros lan­de. I øv­rigt er vi på de­res ha­de­li­ste, uan­set hvad vi gør i Dan­mark – det har vi va­e­ret si­den Muham­med­kri­sen.

Na­ser Kha­der, BO­SERUP HA­EV­DER OG­SÅ, at stram­nin­gen af flygt­nin­ge­loven kan med­fø­re, at dan­ske virk­som­he­der ik­ke kan sa­el­ge pro­duk­ter i den is­la­mi­ske ver­den, men de is­la­mi­ske lan­de har en end­nu stram­me­re flygt­nin­gepo­li­tik, end vi har. Ud over ve­st­ligt ori­en­te­re­de me­nings­dan­ne­re har in­gen ara­bi­sk re­ge­ring kom­men­te­ret de dan­ske stram­nin­ger. BO­SERUP KUN­NE I sin ar­ti­kel ha­ve na­evnt, at Dan­mark er et af de mest gav­mil­de lan­de, hvad an­går ud­vik­lings­bi­stand og nød­hja­elp. Vi er og­så et af de lan­de, som ta­ger flest asylan­sø­ge­re. Han kun­ne ha­ve na­evnt, at USA på tre år kun har gi­vet asyl til ca 1.400 sy­ri­ske flygt­nin­ge. Og at stram­nin­ger­ne er ble­vet ved­ta­get ik­ke for at ge­ne­re mus­li­mer­ne og is­lam, men for at vi som land kan føl­ge med øko­no­misk, bo­lig­ma­es­sigt og in­te­gra­tions­ma­es­sigt. I ste­det spre­der han unø­dig angst – og det un­der da­ek­ke af sin for­sker­ti­tel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.