Und­gå sort skae

BT - - VOORZIJDE PAGINA - • Bil­led­rørs­fjern­syn, • AE­l­dre fladska­er­me • I lø­bet af Her er di­ne mu­lig­he­der • Va­elg din ska­erm • Du skal ik­ke • Af­klar om du • Husk at gem­me • Over­vej om du • Hvor­dan kla­rer fladska­er­men at vi­se be­va­e­gel­se? • Kan ska­er­men gen­gi­ve na­tur­tro farv

Få in­spira­tion til et sun­de­re liv med gu­i­der på BT PLUS

BT PLUS

dvs. gam­mel­dags ’kas­se-fjern­syn’, er al­tid ana­lo­ge.

kan og­så va­e­re ana­lo­ge. Men va­er op­ma­er­k­som på, at du må­ske har indstil­let dit tv til at se ana­lo­ge ka­na­ler. Tjek der­for i dit tv’s indstil­lin­ger, om du kan va­el­ge di­gi­ta­le ka­na­ler.

de se­ne­ste må­ne­der har YouSee haft en rul­le­tekst kø­ren­de i top­pen af ska­er­men på ud­valg­te ana­lo­ge tv-ka­na­ler, som DR 1 og TV 2. Ser du den­ne tekst, ser du ana­logt tv. Va­er dog op­ma­er­k­som på, om tv’et kan indstil­les til at vi­se di­ne ka­na­ler di­gi­talt. Prøv at ge­nind­la­e­se di­ne ka­na­ler. Hvis du har sva­ert ved det­te, kan du kon­tak­te kun­de­ser­vi­ce hos din tv-ud­by­der, som kan hja­el­pe dig. Tjek om dit tv har en DVB-C/MPEG4 mod­ta­ger. Det står i dit tv’s in­struk­tions­bog. Hvis ja, vil du kun­ne se ka­na­ler­ne i den di­gi­ta­le ver­sion. Så skal tv’et blot indstil­les rig­tigt. På yousee.dk/ka­na­ler kan du få hja­elp til at indstil­le ka­na­ler­ne kor­rekt på dit tv. Køb en di­gi­tal tv-boks, der kan om­for­me de di­gi­ta­le sig­na­ler til ana­lo­ge sig­na­ler. Det er vig­tigt, at du va­el­ger en DVB-C boks. Har du al­le­re­de YouSee Plus (en di­gi­tal­boks fra YouSee), så skal du ik­ke fo­re­ta­ge dig no­get. Du vil ik­ke op­le­ve no­gen aen­dring og fort­sa­et­ter som hidtil.

Kil­de: YouSee / Tør­ring Ka­bel­net

bt.dk/plus

Køb et nyt di­gi­talt fjern­syn. Be­ma­erk, at dit nye tv skal un­der­støt­te DVBC-MPEG4 for­ma­tet.

ud fra dit be­hov. Gør op med dig selv, om ska­er­men skal bru­ges til al­min­de­lig com­pu­ter­brug, spil, bil­led­be­hand­ling el­ler film.

stir­re dig blind på de tek­ni­ske spe­ci­fi­ka­tio­ner. Prøv så vidt mu­ligt at te­ste ska­er­men i bu­tik­ken. Hvis det ik­ke er mu­ligt, så sørg for, at der er re­tur­ret, hvis den ik­ke le­ver op til di­ne for­vent­nin­ger.

har brug for ek­straud­styr som f.eks. webcam og højt­ta­le­re. Kig på ska­er­mens ge­ne­rel­le kva­li­tet og lad kun ek­straud­styr va­e­re af­gø­ren­de for dit ska­ermvalg, hvis du har be­hov for ud­sty­ret.

kvit­te­rin­gen. Du kan få brug for den se­ne­re, hvis ska­er­men går i styk­ker, og du øn­sker at re­k­la­me­re.

har brug for en ek­stra for­sik­ring, som elek­tro­nik-for­hand­le­ren of­te vil til­by­de dig. I man­ge til­fa­el­de er du al­le­re­de da­ek­ket af din ind­bo-for­sik­ring. Se et sport­s­pro­gram el­ler en actionfilm. Har bil­le­det spø­gel­ses­ef­fekt – ek­sem­pel­vis en ha­le ef­ter en bold – el­ler vir­ker det uro­ligt? Det kan isa­er va­e­re til­fa­el­det ved LCD-ska­er­me. Hvis den sor­te ska­erm frem­står som grå­lig, er kva­li­te­ten for dår­lig. Se ef­ter an­sig­ter. Se på ek­sem­pel­vis nyheds­o­p­la­e­se­re. Ser de na­tur­tro ud? Kil­de: For­brug.dk / For­bru­ger­rå­det Ta­enk

På fin­der du en lang ra­ek­ke gu­i­der om sund­hed, syg­dom, kost og mo­tion. La­es me­re på

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.