Rm på tirs­dag

BT - - VOORZIJDE PAGINA - Testvin­der: La­ve­ste pris pr. 3 fe­bru­ar: Testvin­der: La­ve­ste pris pr. 3 fe­bru­ar: Testvin­der: La­ve­ste pris pr. 3 fe­bru­ar: www.ta­enk.dk. Kend dit ka­nal-be­hov • • • Un­der­søg ud­by­de­re • • • Prisa­en­dring: Ge­byr: Bin­dings­pe­ri­o­den: Ek­stra ud­gift: Fle­re

For­bru­ger­rå­det Ta­enk har te­stet en ra­ek­ke fladska­er­me. De er al­le vur­de­ret i føl­gen­de fem ka­te­go­ri­er: Bil­led­kva­li­tet, lyd­kva­li­tet, bru­ger­ven­lig­hed, ek­stra funk­tio­ner og strøm­for­brug.

LG 32LF650V

4.499 kr. hos Po­wer

Sams­ung UE40JU7005

6.899 kr. hos Po­wer

Sams­ung UE48JU7505

7.998 kr. Com­pu­terSalg A/S He­le te­sten kan ses på For­bru­ger­rå­det Ta­enks hjem­mesi­de

Al­le pri­ser er fun­det på Pri­cer­un­ner.dk.

Skriv ned på et styk­ke pa­pir, hvil­ke ka­na­ler du ser og hvor la­en­ge i lø­bet af en uge. Ser du i vir­ke­lig­he­den kun om­kring 10 ka­na­ler, kan du må­ske nø­jes med en min­dre pak­ke og spa­re pen­ge.

Tv-pak­ker til­by­der of­te 10, 20, 30 el­ler end­nu fle­re ka­na­ler. Nog­le til­by­der og­så et be­gra­en­set ud­valg af ek­stra-ka­na­ler, som du kan til­va­el­ge en­kelt­vis. Spe­ci­el­le tv-ka­na­ler, så­som sport­ska­na­ler el­ler film­ka­na­ler, er of­te kun at fin­de i de sto­re og dy­re tv-pak­ker.

Dan dig et over­blik over de for­skel­li­ge ud­by­de­re. Nog­le ud­by­de­re har sam­le­de pak­ker med internet, mo­bil­te­le­fo­ni og tv, og hos nog­le kan du til­va­el­ge ek­stra ka­na­ler uden at op­gra­de­re til en stør­re pak­ke.

Tjek sa­er­li­ge vil­kår. Ud­by­der­ne kan ha­ve nog­le sa­er­li­ge vil­kår, der kan va­e­re vig­ti­ge for dig i dit valg af tv-pak­ke og tv-ud­by­der.

Un­der­søg dis­se ting, in­den du bin­der dig hos en ud­by­der. AEn­drer pri­sen sig ef­ter 6 må­ne­ders prø­ve­pe­ri­o­de?

Ta­ger ud­by­de­ren et hal­vår­ligt kort­ge­byr?

Hvor la­en­ge bin­der du dig? Et godt in­tro­duk­tion­s­til­bud kan bli­ve dyrt i la­eng­den.

Er der må­ned­li­ge ud­gif­ter til le­je af ek­sem­pel­vis mod­ta­ger­boks el­ler an­dre skjul­te ge­by­rer?

Da­ek­ker tv-pak­ken fle­re fjern­syn i hus­stan­den?

Hvis du har købt en pak­ke med bå­de internet, telefoni og tv, ha­en­ger du så på al­le de­le, selv­om du er util­freds med en af dem? • På strea­m­ingtje­ne­ster som Net­flix, HBO el­ler Vi­a­play kan du for om­kring 79 til 100 kro­ner om må­ne­den se li­ge så man­ge film og se­ri­er, som du øn­sker. • Film­stri­ben.dk er et gra­tis al­ter­na­tiv, som bi­bli­o­te­ker­ne står bag med go­de film til børn og voks­ne. Det er dog ik­ke mu­ligt at strea­me ube­gra­en­set fra Film­stri­ben. • PÅ dr.dk/tv kan du og­så fin­de en mas­se af DR’s pro­gram­mer, som du kan se, når det pas­ser dig. • Skift ger­ne strea­m­ingtje­ne­ste en gang imel­lem, stop dit abon­ne­ment og ud­nyt mu­lig­he­der­ne for en prø­ve­må­ned. Hvis du ha­en­ger fast i den sam­me tje­ne­ste, lø­ber du må­ske tør for ind­hold, du vil se. En gra­tis prø­ve­pe­ri­o­de er og­så en god mu­lig­hed for at få te­stet, om strea­m­ingtje­ne­sten tek­nisk set fun­ge­rer op­ti­malt med dit ud­styr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.