Må sej­le sin egen sø

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

PEN­SION uden an­dre med­lem­mer af kongehuset.

Hvad prins Hen­rik skal la­ve imens, vil kongehuset ik­ke op­ly­se, da prins Henriks kalender, ef­ter han har truk­ket sig til­ba­ge, er pri­vat. På kon­ge­hu­sets hjem­mesi­de er prins Henriks kalender tom.

Det kom som en stor over­ra­skel­se for man­ge, da dron­ning Mar­gret­he un­der nytårs­ta­len 31. ja­nu­ar 2015 med­del­te, at prins Hen­rik vil­le gå på pen­sion.I nytårs­ta­len sag­de dron­ning Mar­gret­he:

»Min mand har be­slut­tet, at ti­den nu er in­de for ham til at ’dros­le ned’ - til, hvis jeg må si­ge det på al­min­de­ligt dansk, at gå på pen­sion.«

»Frem­over vil prins­ge­ma­len der­for kun i me­get be­gra­en­set om­fang ta­ge del i de of­fi­ci­el­le ar­ran­ge­men­ter, som igen­nem så man­ge år har va­e­ret en na­tur­lig del af hans liv. Det er hans be­slut­ning, jeg for­står den, og jeg respek­te­rer den,« sag­de dron­ning Mar­gret­he om sin 81-åri­ge mand.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.