’Ét stort flam­me­hav’

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

ØJEN­VID­NE sta­dig var i gang med sluk­nings­ar­bej­det.

Det vi­ste sig, at der var ud­brudt brand ne­de på hav­nen, hvor il­den hav­de få­et fat i nog­le si­lo­er, der blandt an­det in­de­holdt pal­me­o­lie. ’Den var helt gal’ »Ved 23-ti­den rin­ge­de min søn og sag­de, at den var helt gal. Da jeg gik uden­for, så jeg, at det he­le var ét stort flam­me­hav der­ne­de. Det ly­ste så me­get op, at det var li­ge­som dags­lys. Vi blev eni­ge om, at bør­ne­bør­ne­ne skul­le i sik­ker­hed, så de blev kørt ud til de­res mor­mor og mor­far. Vi tog selv ud til min bror og svi­ge­r­in­de og spurg­te, om de gav en kop kaf­fe,« forta­el­ler Pal­le Da­hl.

Da Pal­le Da­hl og hans hu­stru om­kring mid­nat hør­te et si­re­ne­var­sel, tro­e­de de først, at det be­tød, at de kun­ne kom­me til­ba­ge til de­res hjem. På vej­en blev de dog stop­pet af brand­folk, som for­tal­te, at Els­dyr­vej og en ra­ek­ke om­kring­lig­gen­de ve­je var ble­vet evaku­e­ret.

Po­li­ti­et valg­te at evaku­e­re om­rå­det, for­di der var frygt for, at si­lo­er­ne vil­le eks­plo­de­re som føl­ge af den hø­je var­me, bran­den ud­vik­le­de. Brand­va­es­net trak kø­re­tø­jer og mand­skab va­ek fra om­rå­det, og be­bo­er­ne ta­et på hav­nen blev ind­kvar­te­ret på et lo­kalt idra­ets­cen­ter, hvis de ik­ke selv fandt et sted at va­e­re.

»Jeg var ik­ke ban­ge, men jeg nå­e­de da at ta­en­ke, at hvis lor­tet eks­plo­de­re­de, lig­ger vo­res hus li­ge i før­ste ra­ek­ke,« si­ger Pal­le Da­hl, der kun fik få ti­mers søvn i lø­bet af nat­ten. Ukendt brandår­sag Først om­kring klok­ken 8.30 i går mor­ges blev af­spa­er­rin­gen op­ha­e­vet, og Pal­le Da­hl og hans hu­stru kun­ne at­ter ven­de hjem. Fra de­res hjem kun­ne de he­le da­gen i går føl­ge med i, hvor­dan brand­folk ka­em­pe­de med at få bugt med bran­den, der send­te et tykt ba­el­te af sort røg ud over Lil­le­ba­elt. I går ef­ter­mid­dag fik brand­va­es­net sluk­ket bran­den.

År­sa­gen til bran­den er end­nu ik­ke klar­lagt, og om­rå­det om­kring hav­nen er sta­dig spa­er­ret af, mens eks­per­ter un­der­sø­ger brandt­om­ten. Jeg var ik­ke ban­ge, men jeg nå­e­de da at ta­en­ke, at hvis lor­tet eks­plo­de­re­de, lig­ger vo­res hus li­ge i før­ste ra­ek­ke

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.