Den fran­ske prin­ses­se

Ma­rie var ik­ke ban­ge for at vi­se si­ne fø­lel­ser ef­ter ter­r­or­an­gre­bet i Pa­ris

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

40 ÅR I MOR­GEN Tå­rer­ne sad i øj­ne­ne på hen­de, da hun sam­men med sin mand i novem­ber må­ned lag­de blom­ster ved den fran­ske am­bas­sa­de på Kgs. Nytorv i Kø­ben­havn. I det øje­blik så dan­sker­ne en prin­ses­se Ma­rie, der var ty­de­ligt be­rørt over, at mør­ke mag­ter hav­de ter­r­o­ri­se­ret ho­ved­sta­den i det land, hun selv kom­mer fra. Hen­des el­ske­de Pa­ris. AE­r­ligt vil­le hun forta­el­le si­ne børn, hvad det her hand­le­de om:

»Jeg prø­ver at for­kla­re det på min må­de. De skal for­stå, hvil­ken ver­den vi le­ver i,« sag­de hun til Ek­stra Bla­det.

I mor­gen fyl­der prin­ses­se Ma­rie 40 år, og selv­om hen­des ful­de navn Ma­rie Agat­he Odi­le afslører de fran­ske aner, er prins Jo­a­chims hu­stru al­le­re­de ble­vet ac­cep­te­ret af dan­sker­ne. Hun har sin egen de­di­ke­re­de fan­si­de på Fa­ce­book, og de dan­ske da­me­bla­de og den kulør­te pres­se hyl­der hen­de of­te for den sik­re, ele­gan­te stil og det al­tid bre­de, gla­de smil.

I 2005 var Ma­rie med det den­gang bor­ger­li­ge ef­ter­navn Ca­val­li­er til et jagtsel­skab i Dan­mark. Her mø­der hun prins Jo­a­chim. Før­ste gang, pres­sen får nys om det nye par, er sam­me år un­der en fe­rie i fran­ske Avig­non. I på­sken 2007 bli­ver Ma­rie Ca­val­li­er in­tro­du­ce­ret for sin kom­men­de svi­ger­mor, dron­ning Mar­gret­he. Sam­me år bli­ver par­ret of­fi­ci­elt for­lo­vet og et år ef­ter står hun br­ud i Mø­geltøn­der Kir­ke med Dan­marks øj­ne hvi­len­de på sig. Til Alt for Da­mer­ne har prin­ses­sen for­talt, at hun faldt for prins Jo­a­chims sa­er­li­ge dan­ske må­de at va­e­re på: Diskret og lidt yd­myg. Egen­ska­ber, hun fin­der char­me­ren­de.

Prin­ses­se Ma­ri­es dan­ske til­va­e­rel­se be­gynd­te på Scha­ck­en­borg Slot. I dag bor prins Jo­a­chim og hun med par­rets to fa­el­les børn (prins Hen­rik og prin­ses­se At­he­na) i en stor vil­la på Emi­liekil­de­vej i Klam­pen­borg. En flyt­ning, der vak­te bå­de op­sigt og ik­ke mindst sorg i lo­kal­sam­fun­det om­kring Scha­ck­en­borg Slot. Men det mo­der­ne par vil­le ta­et­te­re på ho­ved­sta­den li­ge­som så man­ge an­dre dan­ske­re. I Kø­ben­havn bor og­så prins Jo­a­chims to søn­ner, prins Ni­ko­lai og prins Fe­lix, som han fik med gre­vin­de Ale­xan­dra. Kostsko­le i Schweiz Ho­ved­sta­den vir­ker og­så som et na­tur­ligt valg for en prin­ses­se, der trå­d­te si­ne bar­nesko i Pa­ris. Som dat­ter af ho­te­le­je­ren Françoise og re­k­la­me­man­den Alain Ca­val­li­er vok­se­de hun op som ene­ste pi­ge i en sø­sken­de­flok på fem. Ef­ter fora­el­dre­nes skils­mis­se flyt­te­de prin­ses­se Ma­rie med sin mor til Genève i Schweiz. Her gik hun på kostsko­le. Der­ef­ter fulg­te stu­di­er i øko­no­mi, der før­te hen­de først til Bo­ston og der­ef­ter New York, der igen bød på bå­de stu­di­er og job. Ef­ter en kar­ri­e­re in­den­for it og mar­ke­ting blev hun i 2005 an­sat som di­rek­tions­se­kre­ta­er i sted­fa­de­rens fir­ma, ING Nu­mis­ma­tic Group i Genève.

For­u­den dansk ta­ler prin­ses­sen fi­re sprog fly­den­de – fransk, ita­li­ensk, en­gelsk og spansk – og hun er blandt an­det pro­tek­tor for AidsFon­det, Tøn­der Festi­val og den dan­ske UNESCO-na­tio­nal­kom­mis­sion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.