LØR­DA­GENS FILM

BT - - TV-GUIDE -

Ame­ri­kansk dra­mako­me­die fra 2000. (The Le­gend of Bag­ger Van­ce) Junuh var det sto­re golf-håb og den ri­ge syd­stat­spi­ge Ade­les sto­re ka­er­lig­hed. Men da han kom hjem med gra­nat­chok fra 1. ver­denskrig, var al­le hans frem­tids­drøm­me knust. Ade­le ar­ran­ge­rer en ce­le­ber golf­tur­ne­ring, og al­le pres­ser den uvil­li­ge Junuh til at stil­le op. Ud af det blå kom­mer caddy’en og men­ne­ske­ken­de­ren Bag­ger Van­ce, hvis støt­te brin­ger Junuh til­ba­ge til li­vet og ka­er­lig­he­den. Med­vir­ken­de: Ran­nulph Junuh: Matt Da­mon, Bag­ger Van­ce: Will Smith og Ade­le In­ver­gor­don: Char­lize Theron. In­struk­tion: Robert Red­ford. DR1 kl. 15.30 Ame­ri­kansk actionfilm fra 2001. (Sword­fish) Ef­ter at ha­ve til­bragt to år i fa­engsel bli­ver su­per­ha­ck­e­ren Stan­ley Job­son løsladt, og ef­ter kort tid på fri fod får han et til­bud, han ik­ke kan si­ge nej til. Han bli­ver op­søgt af den se­xe­de Gin­ger Know­les, der vil ha­ve ham til at hja­el­pe agen­ten Ga­bri­el med et dri­stigt cy­ber-ty­ve­ri fra en of­fent­lig be­stik­kel­ses­fond med ko­de­nav­net Sword­fish. Stan­ley ind­vil­li­ger, for­di han har brug for pen­ge, hvis han skal ha­ve sin dat­ter til­ba­ge. Men ef­ter kort tid går det op for Stan­ley, at Ga­bri­el har en hem­me­lig og skjult dags­or­den. Stan­ley er blot en lil­le brik i et uhyg­ge­ligt og død­sens­far­ligt spil – hvad skal han stil­le op? Med­vir­ken­de: Ga­bri­el Shear: Jo­hn Tra­vol­ta, Gin­ger: Hal­le Ber­ry og Stan­ley Job­son: Hugh Ja­ck­man. In­struk­tion: Do­mi­nic Se­na. TV 2 kl. 22.50 Ame­ri­kansk actionko­me­die fra 2006. (Night at the Mu­se­um) Da den god­hjer­te­de drøm­mer Lar­ry Da­ley bli­ver an­sat som nat­te­vagt på Na­tur­hi­sto­risk Mu­se­um, op­da­ger han hur­tigt, at en ae­ld­gam­mel for­ban­del­se får al­le de ud­stil­le­de gen­stan­de til at bli­ve le­ven­de, ef­ter so­len er gå­et ned. Plud­se­lig står Lar­ry an­sigt til an­sigt med et fra­ekt tyran­nosaurus rex-ske­let, bit­tes­må ro­mer­ske ha­e­re, cow­boys og en dril­le­syg abe, der dri­ver ham til van­vid. Men med hja­elp fra pra­esi­dent Ted­dy Roosevelt må Lar­ry for­sø­ge at kon­trol­le­re ka­o­set og bli­ve en helt i sin søns øj­ne. Med­vir­ken­de: Lar­ry Da­ley: Ben Stil­ler, Ted­dy Roosevelt: Ro­bin Wil­li­ams og Re­bec­ca: Car­la Gu­gi­no. In­struk­tion: Shawn Levy. TV3 kl. 23.00 Ame­ri­kansk dra­ma fra 1990. (Awa­ke­nings) Den kejte­de dr. Say­er an­sa­et­tes i slut­nin­gen af 60’er­ne på et psy­ki­a­trisk ho­spi­tal, hvor man­ge af pa­tien­ter­ne be­fin­der sig i en ko­ma­lig­nen­de til­stand. Han får lov til at af­prø­ve en ny me­di­cin på en af pa­tien­ter­ne, Leo­nard, som på miraku­løs vis våg­ner op til li­vet ef­ter 30 år i dva­le. Men spørgs­må­let er, om me­di­ci­nen har al­vor­li­ge bi­virk­nin­ger – og om dens ef­fekt er tids­be­gra­en­set. Med­vir­ken­de: Leo­nard Lowe: Robert De Niro, Dr. Malcolm Say­er: Ro­bin Wil­li­ams og Pe­ne­l­ope Ann Mil­ler, Dr. Kauf­man: Jo­hn Heard. In­struk­tion: Pen­ny Mars­hall. DR2 kl. 16.55 Ame­ri­kansk-en­gelsk ro­man­tisk ko­me­die fra 2004. (Cha­sing Li­ber­ty) Den un­ge An­na Fo­ster er ik­ke no­gen helt al­min­de­lig 18-årig pi­ge, hun er nem­lig dat­ter af USA’s pra­esi­dent, James Fo­ster. An­na har le­vet et pri­vil­e­ge­ret liv, men er ef­ter­hån­den be­gyndt at fø­le sig pres­set af den kon­stan­te til­ste­de­va­e­rel­se af Secret Ser­vi­ce-agen­ter, der står i vej­en for hen­des til­ta­gen­de trang til at le­ve en uaf­ha­en­gig til­va­e­rel­se. Med­vir­ken­de: An­na Fo­ster: Man­dy Mo­o­re, Ben Cal­der: Mat­t­hew Goo­de og Grant Hil­l­man: Stark Sands. In­struk­tion: An­dy Ca­diff. Ka­nal 4 kl. 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.