SØN­DA­GENS FILM

BT - - TV-GUIDE -

Ame­ri­kansk ko­me­die fra 2011. (The Sit­ter) No­ah er en col­le­ge-stu­de­ren­de, som er ble­vet smidt ud, og som nu bor hos sin mor. Ef­ter et sam­men­stød med mo­de­ren lok­kes han til at ta­ge et job som ba­by­sit­ter for na­bo­ens ur­e­ger­li­ge børn. Af­te­nen kom­mer ud af kon­trol, da han ta­ger bør­ne­ne med på et uforg­lem­me­ligt nat­te­e­ven­tyr gen­nem New Yor­ks ga­der for at mø­de hans ka­e­re­ste. Med­vir­ken­de: No­ah Grif­fith: Jo­nah Hill, Ma­risa Lewis: Ari Gray­nor og Karl: Sam Ro­ck­well. In­struk­tion: David Gor­don Gre­en. TV3 kl. 21.00 Ame­ri­kansk actionfilm fra 1968. (Coo­gan’s Bluff) She­rif­fen Walt Coo­gan dra­ger til New York for at hen­te en und­ve­gen mor­der hjem til Arizo­na. Men Coo­gan stø­der pan­den mod stor­bypo­li­tiets mur af bu­reau­kra­ti, og mor­de­ren unds­lip­per. Så ta­ger Coo­gan sa­gen i egen hånd, og det gør han med stor iha­er­dig­hed og trods man­ge ad­vars­ler fra si­ne nye kol­le­ger. Med­vir­ken­de: Walt Coo­gan: Cl­int Eastwood, She­rif McEl­roy: Lee J. Cobb og Julie Ro­th: Sus­an Clark. In­struk­tion: Don Sie­gel. DR2 kl. 17.50 Ame­ri­kansk thril­ler­ko­me­die fra 1996. (Strip­tea­se) Den smuk­ke Erin Grant er net­op ble­vet skilt fra den sle­ske, halv­kri­mi­nel­le Dar­rell, som hun i sin tid gif­te­de sig med ved en fejl­ta­gel­se. Desva­er­re hu­sker dom­me­ren Dar­rel som va­e­ren­de hans sto­re sport­si­dol, og Dar­rel får der­for fora­el­dre­myn­dig­he­den over de­res syv-åri­ge dat­ter, An­gela. Erin er na­tur­lig­vis dybt be­kym­ret for sin dat­ters sik­ker­hed, og hun be­slut­ter sig for at gø­re alt for at få fora­el­dre­myn­dig­he­den. Med­vir­ken­de: Erin Grant: De­mi Mo­o­re, David Dil­beck: Burt Rey­nolds og Al Garcia: Ar­mand As­san­te. In­struk­tion: An­drew Berg­man. Ka­nal 4 kl. 20.00 Ame­ri­kansk ani­ma­tions­film fra 2010. (Yo­gi Bear) Ver­dens klo­ge­ste bjørn – når han selv skal si­ge det – er Yo­gi Bear. Han bor i den hyg­ge­li­ge na­tio­nal­park Jel­ly­sto­ne med sin lil­le ven, art­s­fa­el­len Boo Boo. Men da en grå­dig borg­me­ster be­slut­ter sig for at luk­ke par­ken, så de to bam­seb­jør­ne bli­ver hjem­lø­se, er go­de dyr råd­ne. Selv sko­v­be­tjent Smith gi­ver et nap med, da den ufor­be­der­li­ge sko­v­turs­kurv-tyv Yo­gi sa­et­ter sig for at red­de par­kens frem­tid. In­struk­tion: Eric Bre­vig. Ka­nal 5 kl. 16.10 Ame­ri­kansk ko­me­die fra 2006. (Scary Movie 4) Fjer­de om­gang af den un­der­hol­den­de se­rie skuf­fer be­stemt ik­ke. Cin­dy Camp­bell er den­ne gang ble­vet hy­ret til at ar­bej­de i et spø­gel­ses­hus. Her mø­der hun et spø­gel­se, no­get der be­stemt ik­ke går stil­le for sig. Cin­dy fin­der og­så ka­er­lig­he­den i Tom, men da jor­den bli­ver in­va­de­ret af rumvaesener, bry­der et sandt og skørt hel­ve­de løs! Med­vir­ken­de: Cin­dy: An­na Fa­ris, Bren­da: Re­gi­na Hall og Tom Ry­an: Les­lie Ni­el­sen. In­struk­tion: David Zuck­er. Ka­nal 5 kl. 22.55 Ame­ri­kansk dra­ma fra 2006. (The Good Ger­man) Ja­cob ”Ja­ke” Gei­s­mar, en ame­ri­kansk jour­na­list og krigskor­re­spon­dent, ven­der til­ba­ge til Ber­lin un­der Post­dam-kon­fe­ren­cen i juli 1945. De stor­po­li­ti­ske for­hand­lin­ger står mel­lem de al­li­e­re­de ef­ter sej­ren over ty­sker­ne i An­den Ver­denskrig, og imens fort­sa­et­ter kri­gen mod Ja­pan med ufortrø­den kraft i Asi­en. Med­vir­ken­de: Ja­ke Gei­s­mer: Ge­or­ge Cloo­ney, Le­na Brandt: Ca­te Blan­chett og Brei­mer: Ja­ck Thomp­son. In­struk­tion: Ste­ven So­der­bergh. 6’eren kl. 22.30

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.