Ke­vins trav­le For­be­re­del­se Test Før­ste løb

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ke­vin Magnus­sen for­tal­te

For­mel 1-fel­tet har

Søn­dag 20. marts er

ved pra­e­sen­ta­tio­nen i Pa­ris ons­dag, at han de kom­men­de uger vil til­brin­ge det me­ste af sin tid på Re­nu­alts For­mel 1-fa­brik. Den har Re­nault over­ta­get fra he­den­gang­ne Lo­tus, hvor ste­det hed Whi­teways Te­ch­ni­cal Cen­tre. Det lig­ger i En­sto­ne i om­rå­det Ox­ford­s­hi­re i Eng­land.

Her får den 23-åri­ge ra­cer­kø­rer ri­ge­ligt at se til. Dan­ske­ren ken­der ik­ke sit nye hold af in­ge­ni­ø­rer, og me­ka­ni­ker­ne er og­så et nyt be­kendt­skab. Ke­vin Magnus­sen vil­le ik­ke af­slø­re nav­net på sin kom­men­de che­fin­ge­ni­ør på bi­len, men det sam­ar­bej­de skal og­så in­korpo­re­res med re­sten af me­d­ar­bej­der­ne.

Selv­om Ke­vin Magnus­sen ved, hvor­dan man ar­bej­der med de for­skel­li­ge men­ne­sker i et stort For­mel 1-team, vil Re­naults må­de at gø­re tin­ge­ne på med sik­ker­hed va­e­re an­der­le­des end McLa­rens på nog­le fron­ter, og de pro­ces­ser skal dan­ske­ren la­e­re at ken­de.

Ke­vin Magnus­sen skal og­så stif­te be­kendt­skab med Re­naults For­mel 1-si­mu­la­tor. Den skul­le va­e­re ret avan­ce­ret li­ge som McLa­rens, men og­så her skal Magnus­sen kø­re sig på plads.

Ved si­den af al la­e­rin­gen i En­sto­ne har Ke­vin Magnus­sen og­så en mas­se fy­sisk tra­e­ning, der skal hol­des ved li­ge.

Dan­ske­ren så skarp ud i Pa­ris, men for­men skal hol­des ved li­ge, da det er en fy­sisk kraftud­fol­del­se at kø­re en For­mel 1-ra­cer, hvor krop­pen kon­stant pres­ses af Gpå­virk­nin­ger.

to test­ses­sio­ner at gø­re brug af, før sa­e­so­nen be­gyn­der. De kø­res beg­ge gan­ge på Circu­it de Ca­ta­lu­nya-ba­nen i Mont­meló ved Bar­ce­lo­na. Den 4,6 ki­lo­me­ter lan­ge ra­cer­ba­ne dan­ner og­så ram­men om Spa­ni­ens Grand Prix se­ne­re på sa­e­so­nen, men i op­tak­ten fun­ge­rer den som hol­de­nes of­fi­ci­el­le test­ba­ne.

Det sker før­ste gang i da­ge­ne 22.-25. fe­bru­ar. Her kø­rer hvert For­mel 1-team med én bil ad gan­gen hver dag. Det vil si­ge, at test­da­ge­ne nor­malt de­les li­ge­ligt op mel­lem tea­mets to kø­re­re. En­ten ta­ger Ke­vin Magnus­sen og Jo­ly­on Pal­mer en dag hver, el­ler og­så kø­rer beg­ge sam­me dag, hvor den ene af dem er i bi­len om for­mid­da­gen, mens den an­den kø­rer vi­de­re om ef­ter­mid­da­gen.

Pla­nen for Re­naults test­pro­gram er ik­ke of­fent­lig­gjort end­nu. Men tea­met vil uden tvivl gi­ve beg­ge li­ge vil­kår i den­ne fa­se. I den før­ste test i fe­bru­ar vil Re­nault sik­kert bru­ge en del tid på at af­prø­ve helt ba­sa­le ting ved bi­lens hold­bar­hed og indstil­lin­ger på mo­tor og chas­sis.

An­den test i Bar­ce­lo­na af­vik­les 1.-4. marts. Her vil Re­nault og Ke­vin Magnus­sen for­ment­lig gi­ve den me­re gas. Te­ste bi­lens ev­ne i bå­de kva­li­fi­ka­tions-op­sa­et­ning og på den la­en­ge­re løbs­di­stan­ce. Jo fle­re om­gan­ge Ke­vin Magnus­sen får kørt, des bed­re bli­ver hans chan­cer for et re­sul­tat i Mel­bour­ne gi­vet­vis.

det så en­de­lig tid. Ke­vin Magnus­sen gør for al­vor co­me­ba­ck i For­mel 1, når sa­e­so­nens før­ste grand­prix kø­res på Al­bert Park i Mel­bour­ne, Au­stra­li­en. Det var her, at den 23-åri­ge dan­sker score­de kar­ri­e­rens bed­ste re­sul­tat med en an­den­plads.

Der vil i ugen op til lø­bet va­e­re en mas­se at se til for Ke­vin Magnus­sen. På grund af tids­for­skel­len ta­ger al­le kø­re­re og team for­holds­vis tidligt til Mel­bour­ne, så jet­lag ik­ke bli­ver en fak­tor. Det kun­ne sag­tens ta­en­kes, at Ke­vin Magnus­sen al­le­re­de lan­der i Au­stra­li­en mindst en uge før sel­ve lø­bet.

Her vil de før­ste da­ge gå med lidt fy­sisk tra­e­ning, af­slap­ning og med at få vendt døg­net. Ons­dag be­gyn­der de før­ste op­ga­ve på ba­nen, hvor mø­der med tea­met skal over­stås. Tors­dag er der me­di­e­dag, hvor me­get af da­gen vil gå med in­ter­view, pres­se­mø­de og sik­kert og­så med at mø­de sponso­rer.

Fre­dag er det en­de­lig tid til tra­e­ning, hvor da­gen by­der på to af slagsen. Her kom­mer der for al­vor gang i mø­de­ak­ti­vi­te­ter­ne med me­ka­ni­ker­ne og in­ge­ni­ø­rer­ne, der ar­bej­der med bi­len. Igen vil der va­e­re pres­se­ak­ti­vi­te­ter.

Lør­dag kø­res en en­kelt tra­e­ning og se­ne­re kva­li­fi­ka­tio­nen til lø­bet. Alt af­ha­en­gig af hvor­dan det går, vil der va­e­re ar­bej­de med tea­met, mens der ty­pisk og­så vil va­e­re en del pres­se­ak­ti­vi­te­ter.

Søn­dag er det så tid. Nu kø­res lø­bet på Al­bert Park. Re­sten vil va­e­re hi­sto­rie.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.