’En rig­tig gut­ter­mand’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FOR­BIL­LED­LIG Ke­vin Magnus­sens co­me­ba­ck til For­mel 1 blev fulgt med spa­en­ding af Dan­marks må­ske stør­ste ra­cer­kø­rer gen­nem ti­den. Og Tom Kri­sten­sen ser ud­over Ke­vin Magnus­sens ta­lent og hja­elp fra sponsoren An­ders Holch Povls­en en an­den god grund til, at dan­ske­ren blev hen­tet ind hos Re­nault. Iføl­ge Tom Kri­sten­sen har Ke­vin Magnus­sens må­de at hånd­te­re isa­er af­ske­den med McLa­ren va­e­ret for­bil­led­lig.

»Ke­vin har holdt sig yd­myg, og han har ik­ke ud­talt sig ne­ga­tivt om no­gen, selv­om han er ble­vet dår­ligt be­hand­let,« si­ger Tom Kri­sten­sen uden at na­ev­ne McLa­ren di­rek­te, men mod­ta­ge­ren er ik­ke til at ta­ge fejl af.

»Ke­vin har vist sig som en rig­tig gut­ter­mand, der vir­ke­lig fortje­ner den­ne her chan­ce. Han gav al­drig op, og det er fedt at se, at det lyk­ke­des. Jeg hå­ber og tror, at han får en sa­e­son, hvor der er no­get me­re ro på end det an­det team (McLa­ren, red.), han kør­te for. Hos Re­nault vil der bli­ve lyt­tet va­e­sent­lig me­re til ham, og så er det op til Ke­vins bag­land at po­si­tio­ne­re ham rig­tigt over for team­kam­me­ra­ten,« til­fø­jer Tom Kri­sten­sen.

Ke­vin Magnus­sen var i sin sa­e­son hos McLa­ren un­der stort pres for at le­ve­re re­sul­ta­ter i en bil, der ik­ke var til top­re­sul­ta­ter.

Og som sa­e­so­nen skred frem, stod det klart, at McLa­ren-tea­met var i frit fald og langt fra be­sad for­dums styr­ke, men for­ven­tin­ger­ne blev ik­ke sa­en­ket fra le­del­sens si­de. Et hold med tå­l­mo­dig­hed Selv­om Re­nault er en stor spil­ler i For­mel 1, la­der fransk­ma­en­de­ne til at ha­ve tå­l­mo­dig­hed med Ke­vin Magnus­sen og tea­mets re­sul­ta­ter i den­ne sa­e­son.

Og det vil gi­ve Ke­vin Magnus­sen den nød­ven­di­ge ro til at sta­bi­li­se­re sig i tea­met.

»Jeg ser det her som en rig­tig god chan­ce, der er me­re hold­bar end tid­li­ge­re, for­di det er Ke­vin, der bli­ver sat­set på. Det er ham, der har er­fa­rin­gen, og det er ham, Re­nault vil byg­ge tea­met op om­kring,« vur­de­rer Tom Kri­sten­sen.

Al­le­re­de in­den For­mel 1-sa­e­so­nen er be­gyndt, bli­ver der bagt op til den kom­men­de du­el mel­lem Ke­vin Magnus­sen og team­kam­me­ra­ten, Jo­ly­on Pal­mer.

Her er Ke­vin Magnus­sen på for­hånd an­set som den hur­tig­ste af de to, men iføl­ge Tom Kri­sten­sen skal man ik­ke un­der­vur­de­re de folk, eng­la­en­de­ren har med i kulis­sen.

Jo­ly­on Pal­mers far, Jo­nat­han Pal­mer, er tid­li­ge­re For­mel 1-kø­rer og har en stor stem­me i en­gelsk mo­tor­sport. Og han er kendt som en snu rad i for­hand­lin­ger­ne på søn­nens veg­ne.

»Jeg har set, at der er nog­le, som har un­der­vur­de­ret Jo­ly­on Pal­mer. Det skal man ik­ke gø­re. Den lob­by, som hans far har i tea­met og i en­gelsk mo­tor­sport, skal man ik­ke un­der­vur­de­re. Og det er jeg og­så sik­ker på, at tea­met om­kring Magnus­sen vil ta­ge de­res for­holds­reg­ler imod,« si­ger Tom Kri­sten­sen. Re­nault ik­ke top-team end­nu Den ni­dob­bel­te dan­ske Le Mansvin­der tror ik­ke, at man skal for­ven­te sto­re re­sul­ta­ter af Ke­vin Magnus­sen og Re­nault i den­ne sa­e­son. Men på sigt vil tea­met bli­ve en bej­ler til po­di­et.

»Re­nault er ik­ke VM-fa­vo­rit. Tea­met har le­vet en til­va­e­rel­se med for­skel­li­ge nav­ne, men he­le ti­den ba­se­ret om ba­sen i En­sto­ne. Så det er et team, der ved, at hvis man har res­sour­cer­ne til rå­dig­hed, er tea­met klar til at løf­te op­ga­ven,« forta­el­ler Tom Kri­sten­sen, der og­så har fi­dus til Magnus­sens nye team­chef, Fre­de­ric Vas­seur.

Men og­så Re­naults am­bas­sa­dør, den fi­re-dob­bel­te For­mel 1-ver­dens­me­ster Alain Prost, kan vi­se sig som en stor ka­pa­ci­tet i op­byg­nin­gen af tea­met.

»Med Alain Prost som am­bas­sa­dør er Re­nault i stand til at få det til at vir­ke al­le­re­de på kort sigt. Men li­ge­frem VM-ma­te­ri­a­le tviv­ler jeg på, at tea­met kom­mer til at ha­ve i før­ste sa­e­son,« si­ger Tom Kri­sten­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.