In­gen desperation

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

IS I MA­VEN Egent­lig var det kun Ni­ko­lay Bo­du­rov, som vi­ste sig at va­e­re en mu­lig­hed på sid­ste­da­gen. Al­le de an­dre har vi holdt øje med i la­en­ge­re tid, og den ene­ste grund til, at det trak ud, var på grund af lidt pa­pir­ar­bej­de,« si­ger Claus Ste­in­le­in, der be­fin­der sig på tra­e­nings­lejr i Du­bai sam­men med re­sten af FC Midtjyl­land-trup­pen.

Selv­om FC Midtjyl­land har mi­stet pro­fi­ler­ne Mor­ten Dun­can Ramus­sen og Erik Svi­at­chen­ko i trans­fer­vin­du­et, er Claus Ste­in­le­in ove­nud til­freds med re­sul­ta­tet af be­stra­e­bel­ser­ne i den lil­le må­ned, som trans­fer­vin­du­et har va­e­ret åbent. Tjent lidt pen­ge »Jeg sy­nes, at vi kom­mer sta­er­kt ud af trans­fer­vin­du­et, og så har vi da og­så tjent lidt pen­ge,« si­ger Claus Ste­in­le­in.

Han øn­sker ik­ke at forta­el­le, hvor me­get over­skud der er no­te­ret på midtjy­der­nes bund­linje.

I ja­nu­ars trans­fer­vin­due har FC Midtjyl­land få­et til­gang af seks ud­la­en­din­ge i alt, idet an­gri­be­ren Va­clav Kad­lec og Da­ni­el O’Shaug­h­nes­sy fra Brent­ford og­så er kom­met til klub­ben.

I for­vej­en be­står Jess Thorups trup af en ra­ek­ke ud­la­en­din­ge, men Claus Ste­in­le­in fryg­ter ik­ke, at det bli­ver sva­e­re­re at ska­be et sam­men­hold og en kul­tur i om­kla­ed­nings­rum­met på grund af de man­ge for­skel­li­ge na­tio­na­li­te­ter og den sto­re ud­byt­ning.

»Selv­føl­ge­lig skal du al­tid va­e­re op­ma­er­k­som på, hvor­dan du sam­men­sa­et­ter en trup, men vi rå­der over sta­er­ke an­fø­re­re som Jakob Poul­sen og Kri­sti­an Bach Bak, og ef­ter at ha­ve ob­ser­ve­ret trup­pen de se­ne­ste da­ge er det mit kla­re ind­tryk, at de nye fal­der rig­tig godt ind. De har gri­net me­get og haft det sjovt, så jeg vil si­ge, at vi har få­et en rig­tig god start,« si­ger Claus Ste­in­le­in. Ne­der­lag i tra­e­nings­kamp FC Midtjyl­land tab­te i går med 4-5 i en tra­e­nings­kamp mod IFK Göte­borg. Midtjy­der­ne, der gav de­but til fle­re af de nye spil­le­re, kom el­lers for­an med 2-0, men dan­ske Mads Al­ba­ek net­te­de to gan­ge for IFK Göte­borg, der vandt den ef­ter­føl­gen­de straf­fes­parks­kon­kur­ren­ce.

IND OG UD I FCM

IND:

Va­clav Kad­lec – hen­tet i Ein­tra­cht Frank­furt. Da­ni­el O’Shaug­h­nes­sy – le­jet i Brent­ford. Kaan Kai­ri­nen – hen­tet i In­ter Tur­ku. Har­me­et Singh – hen­tet i Mol­de. Ni­ko­lay Bo­du­rov – le­jet i Ful­ham. Böd­var Böd­vars­son – le­jet i FH Haf­nar­fjör­dur

Eyjol­fur He­din­s­son – skif­tet til Stjar­nan. Fran­cis Di­ck­oh – kon­trak­t­ud­løb. Ras­mus Laurit­sen – skif­tet til Ski­ve. Marco Lar­sen – ud­le­jet til Vej­le. Erik Svi­at­chen­ko – skif­tet til Cel­tic. Jonas Gem­mer – ud­le­jet til AC Hor­sens. Mor­ten Dun­can Ras­mus­sen – skif­tet til AGF. Las­se He­in­ze – stop­pet. Ba­ba­ji­de David – ud­le­jet til Thi­sted FC. Jes­per Laurid­sen – skif­tet til Es­b­jerg.

UD:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.