Eks­per­ter­nes dom: Gert Frank er den bed­ste nog

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DEN BED­STE Gert Frank var et stort ta­lent, der al­le­re­de hav­de be­vist sit va­erd som 21årig ama­tør, da han var med til at hen­te olym­pisk me­tal hjem til Dan­mark fra le­ge­ne i 1976 i Ca­na­da. Mu­lig­he­der­ne stod åb­ne, men den un­ge ryt­ter valg­te kon­se­kvent at sat­se på ba­nen og i sa­er­de­les­hed på seks­da­ge­slø­be­ne, hvor han lag­de sit hjer­te­blod i en kar­ri­e­re, der strak­te sig frem til 1987. Med ty­ve sej­re rundt om på de eu­ro­pa­ei­ske vin­ter­ba­ner, her­af seks i Dan­mark Hen­rik Elm­gre­en, der i man­ge år var en af nøg­le­per­so­ner­ne i dansk ba­nesport og si­den 1984 sport­s­lig le­der på den kø­ben­havn­ske vin­ter­ba­ne, hu­sker Gert Frank som en ryt­ter, der i si­ne bed­ste sa­e­so­ner var det in­ter­na­tio­na­le 6-da­ge­s­felts sta­er­ke­ste ryt­ter.

»Han var uden tvivl sin pe­ri­o­des bed­ste dan­sker i 6-da­ge­slø­be­ne. Gert var ab­so­lut en de­ci­de­ret 6-da­ge­s­ryt­ter. Som de fle­ste an­dre go­de seks­da­ge­s­ryt­te­re hav­de han et ta­lent, som kun­ne ha­ve gjort ham til en glim­ren­de lan­de­vejs­ryt­ter. Han var med til at vin­de OL-bron­ze ved 100 km hold­løb i Mon­tre­al i 1976, og det vi­ser en vis klas­se. Det kun­ne ha­ve va­e­ret in­ter­es­sant at se, hvad han kun­ne ha­ve gjort på lan­de­vej­en, hvis han hav­de prø­vet det lidt me­re, men det kan man jo ik­ke la­ve om på nu.«

Men mod­sat ek­sem­pel­vis Ole Rit­ter og Jens Veg­ger­by, som det dan­ske pu­bli­kum el­ske­de, var Frank sna­re­re respek­te­ret.

»Gert var ik­ke til de sto­re fal­be­la­der og char­me. Han hav­de ik­ke en Jens Veg­ger­bys char­me el­ler en Ole Rit­ters ka­ris­ma, men hans klas­se kun­ne man ik­ke ta­ge fra ham. Og så var der det spe­ci­el­le for­hold, som han og Hans Hen­rik hav­de til hin­an­den. Det var med til at de­le pu­bli­kum mel­lem ham og Ør­sted. Det var jo hel­ler ik­ke så­dan, at han var upo­pu­la­er. Folk over­gav sig til ham. Han hav­de en ele­gant stil på cyk­len, og han hav­de en hur­tig­hed, selv­om han ik­ke var en ba­nesprin­ter. Men han var hurtig nok til at kun­ne sa­et­te re­kor­der fle­re ste­der i ud­lan­det i en ba­neom­gang på tid. Der var na­ep­pe no­gen, der kør­te sta­er­ke­re end ham, i de år, hvor han var bedst. Man kan så al­tid dis­ku­te­re om, der var no­gen, der var bed­re tak­ti­ke­re.«

Ud­over 20 6-da­ge­s­sej­re, her­af tre i Kø­ben­havn og tre i Her­ning, vandt Gert Frank og­så EM i par­løb tre gan­ge samt EM i om­ni­um og EM i ’der­ny pa­ce’. Jeg har selv­føl­ge­lig hørt om Kay Wer­ner og Pal­le Lyk­ke, men det var sva­ert at va­el­ge dem, som man ik­ke selv har op­le­vet. Gert Frank med hans man­ge sej­re kan man ba­re ik­ke over­se Mi­cha­el Mør­køv Gert Frank. Han var et ka­em­pe ta­lent og ufat­te­ligt sta­erk. Det er sva­ert at vur­de­re ryt­te­re fra før min tid, at sam­men­lig­ne Kay Wer­ner og Pal­le Lyk­ke med dem, der kø­rer i dag, selv­om jeg selv­føl­ge­lig kan la­e­se mig til de­res re­sul­ta­ter. Men jeg må al­li­ge­vel ha­ve Kay Wer­ner med på an­den­plad­sen.« Jens Veg­ger­by

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.