Casper U. bli­ver i Tys­kland

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

KLUBS­KIF­TE Ef­ter fle­re ugers uvis­hed er den dan­ske lands­holds­fløj Casper U. Mor­ten­sen i går ble­vet pra­e­sen­te­ret i den ty­ske klub Han­nover. »Jeg er glad, rig­tig glad for det,« forta­el­ler Casper U. Mor­ten­sen til TV 2 Sport.

Ven­stre­fløj­en har va­e­ret på ud­kig ef­ter en ny klub, si­den hans klub HSV Ham­burg gik kon­kurs.

Men nu kan lands­holds­spil­le­ren ån­de let­tet op.

»Det var rig­tig vig­tigt for mig at bli­ve i Bun­des­liga­en, hvor jeg kun­ne bli­ve mat­chet i hver ene­ste kamp og ud­vik­le mig, som jeg har gjort det sid­ste hal­ve år i Ham­borg,« si­ger hånd­bold­spil­le­ren.

I Han­nover bli­ver han hold­kam­me­rat med blandt an­dre den dan­ske play­ma­ker Mor­ten Ol­sen.

»Jeg skal spil­le sam­men med Mor­ten Ol­sen, som jeg ken­der fra lands­hol­det. Jeg ken­der nog­le af spil­ler­ne og sy­nes, det er et rig­tig godt hold, så det er fedt, si­ger han.

Un­der den net­op over­stå­e­de EM­slut­run­de i ja­nu­ar blev det of­fi­ci­elt, at HSV Ham­burg ik­ke kun­ne red­des, og der­med stod fle­re dan­ske hånd­bold­spil­le­re uden ar­bejds­gi­ver.

»Det vig­tig­ste for mig var egent­lig at få ro på ef­ter alt det, der er sket i Ham­borg og fin­de en ny klub, og der sy­nes jeg i hvert fald, at Han­nover pas­ser rig­tig godt. Det er kun en ti­me og ty­ve mi­nut­ter fra Ham­borg, så det pas­ser rig­tig fint.«

Iføl­ge lands­holds­spil­le­ren skal man da hel­ler ik­ke la­eg­ge no­get i, at kon­trak­ten kun er ga­el­den­de for et halvt år. Det var rig­tig vig­tigt for mig at bli­ve i Bun­des­liga­en, hvor jeg kun­ne bli­ve mat­chet i hver ene­ste kamp og ud­vik­le mig

»Der er OL-kva­li­fi­ka­tion og VMkva­li­fi­ka­tion li­ge om hjør­net, så det vig­tig­ste for mig var egent­lig at fin­de en klub, som jeg kun­ne se mig selv i, og som var et rig­tig godt hold, som lig­ger godt til i Bun­des­liga­en.«

»Det kan sag­tens va­e­re, at jeg bli­ver i klub­ben ef­ter som­mer­fe­ri­en, hvis det vi­ser sig, at jeg er rig­tig glad for det,« si­ger Casper U. Mor­ten­sen.

Han­nover lig­ger num­mer ot­te i den ty­ske Bun­des­liga.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.