Vig­tigst at

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

FREM­TID Det al­ler­vig­tig­ste for asylan­sø­ger­ne er at læ­re dansk. Det si­ger Git­te In­ger­s­lev, som ar­bej­der som net­vær­ker på Hav­nesko­len, der har fun­ge­ret som et af fi­re asyl­cen­tre i Rød­byhavn si­den novem­ber.

» Hvis de ik­ke får lært dansk, er det egent­lig li­ge­gyl­digt om de er læ­ger el­ler skral­de­mænd. At læ­re dansk er he­le om­drej­nings­punk­tet. De bli­ver un­der­vist i dansk her, og de la­ver lek­tieca­fe­er, hvor de hjæl­per hin­an­den. De går ener­gisk op i det, « si­ger Git­te In­ger­s­lev.

» Smyk­ke­loven går de over­ho­ve­det ik­ke op i. De ved godt at der er en

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.