Var en fu­ser

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

LØR­DAG 6. FE­BRU­AR 2016

KEN­DIS- LIV Hver søn­dag kan dan­sker­ne se Na­ta­lie Ma­du­eño som juri­sten Clau­dia i tv- se­ri­en ’ Bed­rag’, og den un­ge sku­e­spil­ler bli­ver nu dag­ligt gen­kendt af dan­sker­ne på ga­den. » Folk ven­der sig og kig­ger en ek­stra gang, men det er ik­ke det helt sto­re, og det er nok og­så for­di, jeg ser så an­der­le­des ud i se­ri­en. Folk tror ba­re, de ken­der mig, « si­ger Na­ta­lie Ma­du­eño med et smil.

Den stør­ste om­vælt­ning har væ­ret de man­ge in­vi­ta­tio­ner, der plud­se­lig dum­per ind. Tors­dag var stjer­nen så­le­des in­vi­te­ret til at se de­sig­ner­bran­det Ma­le­ne Bir­gers nye kol­lek­tion.

» Det er en helt ny ver­den for mig. Jeg har al­drig væ­ret til et mo­des­how før, så det glæ­der jeg mig til, « for­tal­te hun før showet.

Mo­de er dog ik­ke en af sku­e­spil­le­rens helt sto­re pas­sio­ner.

» Selv­føl­ge­lig kan jeg godt li­de at ha­ve no­get pænt tøj på, når jeg er ude, men jeg er egent­lig me­get af­slap­pet. Jeg går ik­ke så højt op i det, « si­ger Na­ta­lie Ma­du­eño.

Hun ta­ger det af­slap­pet, at der plud­se­lig er bud eft er hen­de.

» Jeg kan godt mær­ke, at jeg får fl ere in­vi­ta­tio­ner til alt mu­ligt, og det er jo dej­ligt. Det er rart at ha­ve val­get. Jeg sy­nes, jeg prø­ver at sør­ge for at ny­de det, men jeg skal og­så li­ge væn­ne mig til alt det her, « si­ger hun.

’ Bed­rag’ send­tes på DR1 søn­dag aft en klok­ken 20.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.