Na­biha vil hel­le­re rå­de end døm­me

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

TA­LENTS­HOW San­ge­r­in­den Na­biha har mas­ser af er­fa­ring med at væ­re i mu­sik­bran­chen, og hun har stå­et på mas­se­vis af sto­re sce­ner, hvor hen­des sto­re smil og gla­de ryt­mer har smit­tet af på pu­bli­kum­met. I tv- kon­kur­ren­cen ’ Dan­mark har ta­lent’ for­sø­ger hun at gi­ve no­get af sin er­fa­ring vi­de­re, og det var af­gø­ren­de for hen­de, at hun føl­te, at hun kun­ne by­de ind med no­get, før hun sag­de ja til dom­mertjan­sen.

» Det var vig­tigt for mig li­ge at tæn­ke det or­dent­ligt igen­nem, in­den jeg sag­de ja. Jeg skul­le li­ge fo­re­stil­le mig selv sid­de i dom­mer­pa­ne­let, og det var be­tød me­get, at jeg føl­te, at jeg hav­de no­get at by­de ind med, og at jeg kun­ne hjæl­pe del­ta­ger­ne, « si­ger Na­biha og fort­sæt­ter:

» Folk stil­ler sig jo op på sce­nen og gi­ver den alt, hvad de har. Så sy­nes jeg, at det er fedt at kun­ne gi­ve dem nog­le go­de råd med på vej­en i ste­det for ba­re et ja el­ler et nej. «

Mind the Gap- san­ge­r­in­den hå­ber ik­ke, at del­ta­ger­ne ta­ger det for per­son­ligt, hvis de ik­ke bli­ver sendt vi­de­re i kon­kur­ren­cen af de fi re dom­me­re.

» Jeg hå­ber, at folk hu­sker, når de stil­ler op, at ba­re for­di, der sid­der fi re dom­me­re, der ved en mas­se om en mas­se ting og har op­le­vet en mas­se, som de for­sø­ger at gi­ve vi­de­re, så er der ik­ke no­get, der hed­der rig­tigt el­ler for­kert. Ba­re for­di man får et nej, så be­hø­ver det ik­ke at stop­pe folk. Hvis det er no­get, man vir­ke­lig bræn­der for, så må man al­drig la­de sig stop­pe, « si­ger hun.

Tv- pro­gram­met ’ Dan­mark har ta­lent’ sen­des lør­dag aft en klok­ken 20 på TV2.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.