Læ­re dansk

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

ny lov, men de har hver­ken smyk­ker el­ler pen­ge. De fl este har brugt al­le de pen­ge, de hav­de, på men­ne­skes­mug­ler­ne. Pen­ge­ne er tit sam­let sam­men i fa­mi­li­en, og hvis man kun har råd til at red­de en, så sen­der man jo en ung mand, « si­ger Git­te In­ger­s­lev.

De læ­rer dansk og kul­tur­for­stå­el­se og dyr­ker sport som fod­bold, boks­ning og cri­ck­et.

Hav­nesko­len hu­ser li­ge nu asylan­sø­ge­re fra 15 lan­de. Der er fl est fra Sy­ri­en, Af­g­ha­ni­stan og Iran.

Blandt de an­dre lan­de er Eri­trea, Ugan­da, Ni­ge­ria Ghana, Gam­bia, Bang­la­desh, Ukrai­ne, Rusland og Is­ra­el.

» Nog­le af dem fra Afri­ka er for­fulgt pga. seksu­a­li­tet. I nog­le afri- kan­ske lan­de er det jo livs­far­ligt at væ­re ho­mo­seksu­el, « si­ger so­ci­al­rå­d­gi­ver Bir­git­te Ja­cob­sen.

Hun si­ger, at de fl este drøm­mer om at få lov at bli­ve i Dan­mark og få en bo­lig og et ar­bej­de.

» De er ve­l­in­for­me­re­de og føl­ger med i nyhe­der på de­res te­le­fo­ner, si­ger hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.