Bor­ger­ska­bets hel­teskik­kel­ser

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

DRA­MA hel­te i DRs dra­ma­tik. As­ger Aamund me­ner dog, der er langt mel­lem de hel­te­fi­gu­rer, der ty­pisk vil­le væ­re at fin­de på en høj­re si­de af den po­li­ti­ske ska­la.

» Ven­stre­o­ri­en­te­rin­gen gen­nem­sy­rer dansk dra­ma. Grå­di­ge god­se­je­re og le­de ad­vo­ka­ter re­præ­sen­te­rer de vel­ha­ven­de, mens hel­te­rol­ler­ne går til ar­bej­der­ne, « si­ger As­ger Aamund.

Hen­rik Pal­le ser der­i­mod man­ge bor­ger­li­ge vær­di­er to­ne frem på tvskær­men.

» Små­bor­ger­stan­den er bredt re­præ­sen­te­ret i DRs hel­te­fi­gu­rer. At al­le ho­ved­per­so­ner skul­le væ­re ven­stred­re­je­de er en van­vit­tig mis­for­stå­el­se. Man­ge gan­ge hand­ler dra­ma­et om det næ­re liv. Om dig og mig og vi to, der sej­le­de i en træsko, og det er alt­så ik­ke sær­lig ven­stre­o­ri­en­te­ret. «

Dansk tv- dra­mas ’ Grand Old Wo­man’ og ho­ved­for­fat­ter til tv- se­ri­en Ma­ta­dor Li­se Nør­gaard sy­nes, he­le dis­kus­sio­nen er spild af tid.

» Al­le men­ne­sker har et ele­ment af godt og ondt, uan­set hvil­ken is­me de hø­rer til. Det er jo det, der gør per­so­ner­ne spæn­den­de.

Der­for sy­nes jeg og­så, det er no­get pjat at snak­ke om blå og rød, « si­ger Li­se Nør­gaard. Man­ge gan­ge hand­ler dra­ma­et om det næ­re liv. Om dig og mig og vi to, der sej­le­de i en træsko, og det er alt­så ik­ke sær­lig ven­stre­o­ri­en­te­ret

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.